Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

00382154

3. Місцезнаходження

79019, м. Львiв, вулиця Ткацька, будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс

(032) 240-25-00 (032) 240-25-55

5. Електронна поштова адреса

svitoch@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

svitoch.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

   

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення: 24.12.2018р. Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв (Рiшення № 1/18 акцiонера, який є власником 100% акцiй вiд 24.12.2018 р.) Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 28.12.2018р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Гузєй Ярослав Петрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

28.12.2018

(дата)