Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

(код ЄДРПОУ 00382154, місцезнаходження 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10)

 

Повідомляємо, що «30» грудня 2018 року о 17 годині 00 хвилин за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій, відбудуться Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (далі – Товариство).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію на Загальних зборах акціонерів, призначених на 30.12.2018р., у наступному складі: голова Лічильної комісії – Талько Віталій Леонідович, члени Лічильної комісії – Ворона Степан Васильович».

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Встановити, що бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується підписом члена реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах». Затвердити рішення Наглядової ради від 11.12.2018р. щодо встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів Талька Віталія Леонідовича, секретарем Зборів Ворону Степана Васильовича».

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1)розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;

2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2016-2017 роки.

Проект рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2016-2017 роки».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016-2017 роки.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2017 роки».

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016-2017 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства.

Проект рішення: «Прибуток, отриманий Товариством протягом 2016-2017 років, не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. «22» грудня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться за місцем їх проведення у день проведення Загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації акціонерів - 16 година 30 хвилин, закінчення реєстрації - 16 година 55 хвилин.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Гузєй Ярослав Петрович. Телефон для довідок: (032) 240 25 78.  

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

  1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (кабінет Генерального директора) за письмовою заявою на ім’я Генерального директора Гузєя Я.П. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

  1. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства. До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

  1. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 30.12.2018р. скликаються відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства». При прийнятті рішення про скликання Зборів Наглядова рада затвердила порядок денний та визначила, що повідомлення акціонерів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 12.12.2018р. загальна кількість акцій становить 476276 штук, кількість голосуючих акцій становить 476276 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://svitoch.emitent.org.ua .

 

Наглядова рада Товариства