Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Наступним повідомляємо, що 21 листопада 2018 року Публічне акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», надалі – Товариство, отримало від Заявника Вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій, компанії Nestle S.A./Нестле С.А. (Авеню Нестле, 55, Веве, Швейцарія/Avenue Nestle 55, Vevey, Switzerland, код CHE-105.909.036), якій прямо належить 461816 (чотириста шістдесят одна тисяча вісімсот шістнадцять) простих іменних акцій Товариства, що складає 96,963945% від їх загальної кількості, наступну Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства:

 

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій (надалі - Вимога)

Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

ЄДРПОУ 00382154, місцезнаходження: 79019, Львівська область, місто Львів, вулиця Ткацька, будинок 10, (надалі - Товариство)

PUBLIC IRREVOCABLE DEMAND

for share acquisition from all shareholders (hereinafter -the Demand)

Public Joint Stock Company "Lviv confectionery factory "Svitoch"

Enterprise Code 00382154, legal address: 79019, Lviv region, Lviv city, 10 Tkatska street

(hereinafter - the Company)

 

1. Відомості про Заявника Вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (Заявника Вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства») та кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи Заявника Вимоги володіли акціями товариства)

1. Information about the Applicant - owner of the dominant majority shareholding (the Demand Applicant that directly or indirectly, taking into account the number of shares owned by him or her affiliates, is the owner of the dominant controlling block of shares as of the date of entry into force of the Law of Ukraine dated March 23, 2017 № 1983-VIII "On amendments to certain legislative acts of Ukraine on improving the level of corporate management at Joint-Stock Companies" and implements the rights provided for in article 652 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies") and each of the affiliated persons, that acquired ownership of the dominant controlling stake in the joint-stock company (at the date of the affiliates of the Applicant of the Demand owned shares of the company)

 

1.1. Інформація про особу (надалі - Заявник Вимоги)

Повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою: Nestle S.A. (Нестле С.А.)

місцезнаходження українською та англійською мовами – Авеню Нестле, 55, Веве, Швейцарія (Avenue Nestle 55, Vevey, Switzerland).

код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - CHE-105.909.036

По всіх питаннях, які можуть виникнути у акціонерів ПАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч" після отримання цієї Вимоги звертатись:

 • за телефоном - +380(44)586-09-79
 • на електронну пошту svitoch@squeezeout.in.ua
 • адреса для листування: місто Київ, вулиця І.Франка, будинок 42-б

Додаткова інформація розміщена на сайті www.svitoch.squeezeout.in.ua

1.1. Information about the entity (hereinafter -Applicant)

Full name in English and transliteration thereof in Ukrainian: Nestle S.A. (Нестле С.А.)

legal address in Ukrainian and English - Авеню Нестле, 55, Веве, Швейцарія (Avenue Nestle 55, Vevey, Switzerland).

code/number from the trade, bank or judicial registry, registration certificate of the local authority of the foreign state on the registration of the legal entity - CHE-105.909.036,

On all questions that may arise from the shareholders of PJSC "Lviv confectionery factory "Svitoch" after receiving this Demand, please contact:

- by phone +380(44) 5860979

- email: svitoch@squeezeout.in.ua

- mailing address: 42-b I. Franka str., Kyiv

Additional information is available on the website www.svitoch.squeezeout.in.ua

 

Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства

Заявнику Вимоги прямо належить 461816 (чотириста шістдесят одна тисяча вісімсот шістнадцять) простих іменних акцій Товариства, що складає 96,963945% від їх загальної кількості.

Заявник Вимоги опосередковано акціями Товариства не володіє.

The number of shares of the Company owned (directly and indirectly) by an entity after the acquisition of the dominant controlling stake in Company, and the size of its share in the authorized capital of the Company

Applicant directly owned 461816 (four hundred sixty-one thousand eight hundred sixteen) of ordinary registered shares of the Company, which is 96.963945% of their total.

Applicant indirectly doesn`t own shares of the Company.

 

Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",

місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г,

код за ЄДРПОУ: 21685485,

депозитарний код рахунку у цінних паперах: 301648-СН20100437.

Information on the depository institution in which the securities account is opened, and details of the securities account of entity

Full name: JOINT STOCK COMPANY "CITIBANK",

legal address: 03150, Kyiv, 16-G Dilova  street,

enterprise code: 21685485,

depository code of securities account: 301648-CH20100437.

 

Контактні дані/ contact details

 

Контактна особа: уповноважена особа Саад Шаді Мухамед / Contact person: authorized person Saad Shadi Muhammed

телефон/факс: +380(44)586-09-79/ Phone / Fax: +380 (44)586-0979

електронна пошта: svitoch@squeezeout.in.ua/ email: svitoch@squeezeout.in.ua

адреса для листування: 01030, місто Київ, вулиця І.Франка, будинок 42-Б/ address for correspondence: 42-b I. Franka str., Kyiv, 01030

 

Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

«26» вересня 2018 року.

Date of notification of intention to exercise the rights provided for in article 65-2 of the law of Ukraine "On joint-stock companies"

September 26, 2018

 

1.2. Відомості про кожну з афілійованих осіб Заявника Вимоги, що є власниками домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи Заявника Вимоги володіли акціями товариства):

 Станом на дату подання цієї Вимоги афілійовані особи Заявника Вимоги акціями Товариства не володіють.

1.2. Data on affiliated persons of the Applicant of the Demand-the dominant owner of a controlling stake of joint-stock company

As of the date of submission of the Demand, the Applicant's affiliates do not own shares of the Company.

 

2* Відомості про Заявника Вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно) та кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»), та кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями Товариства)

Заявник Вимоги є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства. Рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги НЕ було прийняте особами, які спільно є власниками домінуючого контрольного пакету акцій (особами, що діють спільно) – тому даний розділ НЕ заповнюється.

2* Information about the Applicant - authorized person, if the decision to submit a public irrevocable demand to the Company was made by persons who jointly acquired ownership of the dominant controlling stake (persons acting jointly) and each of the persons acting jointly in the acquisition of the dominant controlling stake (each of the persons, which act jointly and as of the date of entry into force of the Law of Ukraine of 23 March 2017 № 1983-VIII "On amendments to certain legislative acts of Ukraine on improving the level of corporate management at Joint-Stock Companies" directly or indirectly, taking into account the number of shares owned by them or their affiliates, which are already the owners of the dominant controlling stake in the joint-stock company and exercise the rights provided for in article 652 of the Law of Ukraine "On Joint-stock Companies"), and each of the affiliates of the owners of the shares of the Company, which jointly acquired ownership of the dominant controlling stake in the joint-stock company (persons acting jointly) (if at the date of the demand such affiliates owned shares of the company)

The Applicant is the owner of the dominant controlling stake in the Company. The decision on application to the Company of the Public irrevocable demand was NOT accepted by persons who together are the owners of a dominant control block of shares (persons acting together) – therefore, this section is NOT filled.

 

3. Ціна придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 № 1983-VIII протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, має право застосувати положення статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства" виключно в порядку та на умовах, визначених у цьому пункті.

Для цілей зазначеного пункту ціною обов’язкового продажу акцій акціонерного товариства, акції якого не включені до біржового реєстру, - є ринкова вартість акцій, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством повідомлення про намір скористатися правом, передбаченим статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до Звіту про незалежну оцінку вартості акцій Товариства, здійсненої суб’єктом  оціночної діяльності ­­­­­­­­­­­­­­­­Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 32650907, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 398/18 виданий ФДМУ 14.05.2018 року), визначено, що ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства складає­­­­­­­­­­­­ 3 934 (три тисячі дев’ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок. Ринкова вартість визначена станом на 26.09.2018 р., що є датою подання Заявником Вимоги повідомлення про намір скористуватися правами щодо придбання акцій в усіх власників акцій Товариства, передбаченим статтею 652  Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом № 11 від «01» листопада 2018 року, затверджено ціну обов’язкового продажу акцій Товариства станом на 26.09.2018 р.,  в розмірі визначеному суб’єктом оціночної діяльності у Звіті про незалежну оцінку вартості акцій Товариства, а саме 3 934 (три тисячі дев’ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок за одну просту іменну акцію Товариства.

Враховуючи зазначене, ціна обов’язкового продажу однієї простої іменної акції Публічного акціонерного товариства "Львівська кондитерська фабрика "Світоч" складає 3 934 (три тисячі дев’ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок                                        

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

3. Share purchase price and procedure for its determination

In accordance with clause. 2  of the final and transitional provisions of the Law of Ukraine "On amendments to certain legislative acts of Ukraine on improving the level of corporate management at Joint-Stock Companies" dated 23.03.2017 No. 1983-VIII within two years from the date of entry into force of this law a person (persons acting jointly), which as of the date of entry into force of this law directly or indirectly taking into account the number of shares owned by him or his affiliates, is/are already the owner/owners of the dominant controlling stake in the joint-stock company., has the right to apply the provisions of article 652 of the Law of Ukraine "On Joint-stock Companies" exclusively in the manner and under the conditions specified in this paragraph.

      For the purposes of this clause, the price of mandatory shares sale of the join-stock company, whose shares are not included in the exchange register, is the market value of shares determined by the subject of valuation activities in accordance with the legislation on the valuation of property, property rights and professional valuation activities as of the date of receipt by the Company of notice of intention to exercise the right provided for in article 652 of the law of Ukraine "On Joint-stock Companies".

      According to the Report on the independent valuation of shares of the Company, conducted by the subject of valuation activity of Limited Liability Company "BDO Consulting" (code USREOU 32650907, certificate of the subject of valuation activity № 398/18 issued by the Federal state property management service 14.05.2018), it is determined that the market value of one ordinary registered share of the Company is 3934 (three thousand nine hundred thirty-four) UAH 00 kopecks. The market value is determined as of 26.09.2018, which is the date of submission by the Applicant notice of intention to exercise the rights in respect of the acquisition of shares from all shareholders of the Company, under article 652 of the law of Ukraine "On Joint-stock Companies".

     According to the decision of the Supervisory Board of the Company, issued by Protocol No. 11 dated 01 November 2018, the price of mandatory sale of the company's shares as of 26.09.2018, in the amount determined by the subject of valuation activities in the Report on independent valuation of the company's shares, namely 3934 (three thousand nine hundred thirty-four) UAH 00 kopecks for one ordinary registered share of the company.

   Given this, the price of mandatory sale of one simple registered shares of Public Joint-Stock Company “Lviv confectionery factory “Svitoch” is 3934 (three thousand nine hundred thirty-four) UAH 00 kopecks.

Payment of shares is carried out exclusively in cash.

 

4. Банківська установа, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) (надалі – Банк)

4. Banking institution in which the Applicant opened the account of conditional storage (escrow) (hereinafter – the Bank)

Повне найменування банківської установи/ Full name of the banking institution

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»/

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK”

Місцезнаходження банківської установи/ Legal address of the banking institution

Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4/ Ukraine, 04070, city of Kyiv, 4 Andriivska street

Код за ЄДРПОУ банківської установи/ Enterprise code of the banking institutions

14282829

Телефон/ Phone

+380(50)473-33-45

Електронна пошта/ Email

custody@pumb.ua

 

5. Відомості про акціонерне товариство

5. Information about the joint-stock company

Повне найменування відповідно до установчих документів

Публічне акціонерне товариство "Львівська кондитерська фабрика "Світоч"

Full name in accordance with the constituent documents

Public Joint Stock Company "Lviv confectionery factory "Svitoch"

код за ЄДРПОУ

00382154

Enterprise code

00382154

місцезнаходження

79019, Львівська область, місто Львів, вулиця Ткацька, будинок 10

Legal address

79019, Lviv region, Lviv city, 10 Tkatska street

номінальна вартість однієї простої акції Товариства

185(сто вісімдесят п’ять) гривень 00 копійок

nominal value of one ordinary share of the Company

185 (one hundred and eighty-five) UAH 00 kopecks

загальна кількість простих акцій Товариства

476276 (чотириста сімдесят шість тисяч двісті сімдесят шість) штук

total number of ordinary shares of the Company

476276 (four hundred seventy six thousand two hundred seventy six) pieces

код ISIN випуску простих акцій товариства

UA4000112973

ISIN code for the issue of ordinary shares of the company

UA4000112973

 

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи  (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)

6. Information on the depository institution in which the Applicant's securities account is opened and the details of the securities account of this person (details of the securities account to which the Depositary institutions will transfer the rights to shares from the accounts of their owners)

 

Повне найменування депозитарної установи/ Full name of depository institution

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"/ JOINT-STOCK COMPANY “CITIBANK”

місцезнаходження депозитарної установи/ Legal address of the depository institution

03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г/03150, Kyiv, 16-G Dilova street

код за ЄДРПОУ депозитарної установи/ Enterprise code of the depository institutions

21685485

реквізити рахунку у цінних паперах/ details of the securities’ account

301648-СН20100437

власник рахунку у цінних паперах/ the owner of the securities account

Nestle S.A. (Нестле С.А.)

 

7. Порядок реалізації Вимоги

7. The order of implementation of the Demand

 

Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги:

 • розміщує Вимогу на своєму веб-сайті: www.svitoch.emitent.org.ua;
 • розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • надсилає копію Вимоги та засвідчену копію договору, укладеного між Заявником Вимоги та Банком, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

 • надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
 • надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію Вимоги з реквізитами Банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

Procedure for notifying the Central Securities Depository and disclosing information to shareholders:

The Company within the next working day from the date of receipt of the Demand from the Applicant:

- places the Demand on its web site: www.svitoch.emitent.org.ua;

- places the Demand in the public information database on the securities market of the National securities and stock market Commission;

- sends a copy of the Demand and a certified copy of the agreement concluded between the Applicant and the Bank in which the escrow account is opened, to the National securities and stock market Commission and the Central Securities Depository;

  The Central Securities Depository in the order established by the legislation on the Depository system of Ukraine of the next working day from the date of receipt from the Company of the copy of the Demand establishes restrictions on transactions in the depository accounting system with the Company's shares and places a Public irrevocable demand on its website.

   The Company within five working days from the date of receipt from The Central Securities Depository of the list of shareholders is obliged:

- to send a copy of the Demand to each shareholder whose shares are purchased;

- to provide to the shareholder at his request the copy of the Demand certified by society with details of Bank in which the escrow account (escrow) is opened, and details of such account.

The Company is obliged to notify the Central Securities Depository within the next working day from the date of receipt of information on the transfer of sums of money for shares purchased with the provision of documents confirming the payment.

 

Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги:

Датою обліку переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги, вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження Товариства на складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії Вимоги складає перелік акціонерів Товариства станом на дату обліку та надсилає його Товариству.

The procedure for establishing the date of the list of shareholders in which shares are acquired in the implementation of this Demand:

The date of accounting for the list of shareholders from whom shares are acquired during the implementation of this Demand is the date of the operational day following the day of acceptance by The Central Securities Depository for execution of the Company's order to compile a register of owners of registered securities.

The Central Securities Depository shall draw up a list of shareholders of the Company as of the date of registration and send it to the Company within three working days from the date of receipt of a copy of the Demand from the Company in accordance with the procedure established by the legislation on the Depository system of Ukraine.

 

Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список Банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум Банку, в якому Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником Вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Банк, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язаний здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Term and procedure of transfer of funds to shareholders whose shares are acquired:

  The Company within five working days from the date of receipt from the Central Securities Depository of the list of shareholders is obliged to make a list of persons from whom the shares are purchased, indicating the amount of money to be paid by the Applicant in favor of each shareholder whose shares are purchased, as well as to provide such a list of the Bank in which the escrow account is opened. This list is drawn up by the Company on the basis of the list of shareholders received from the Central Securities Depository.

The Company within two working days from the date of dispatch to each shareholder whose shares are purchased, copies of the Demand shall notify the Applicant indicating the number of shares owned by the shareholders and be acquired.

   After the information has been sent, the Applicant transfers the sums of money for the shares acquired by transferring the amounts of the Bank in which the Applicant opened the escrow account, the beneficiaries of which are the shareholders from whom the shares are acquired (their heirs or successors or other persons who are entitled to receive the funds under the law).

   The transfer of the total amount of money is the proper fulfillment by the Applicant of the obligation to pay for the acquired shares.

    The Bank where the account of conditional storage (escrow) is opened, within three years from the date of crediting funds to the account of conditional storage (escrow) is obliged to carry out the transfer of funds to shareholders whose shares are acquired (their heirs or assigns, or other persons who are under the law are entitled to receive funds) to the specified accounts in banks or to pay the relevant funds in cash.

 

Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

Procedure for removal of restrictions and transfer of rights to shares by depository institutions:

The Central Securities Depository within three working days from the date of receipt from the Company of information on transfer in full of monetary amounts for the shares acquired by the Applicant, in the order established by the legislation on the Depositary system, carries out removal of restriction and provides transfer by depositary institutions of the rights to shares from accounts of their owners to the account of the Applicant.

The Central Securities Depository shall, in accordance with the procedure established by the legislation on the Depository system of Ukraine, remove the restriction established in accordance with part 10 of article 652 of the law "On Joint-stock Companies", in case of non-receipt of information from the Company that the Applicant has submitted documents confirming payment of shares purchased within one working day after 90 calendar days from the date of receipt by the Central Securities Depository of the Demand from the Company.

 

Порядок та форма оплати акцій:

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділення Банку ПАТ «ПУМБ».

Для здійснення виплати (перерахування) Банком акціонеру грошових коштів, акціонер (уповноважений представник акціонера) надає в Банк наступні документи:

 • паспорт, або інший документ, що посвідчує особу (з інформацією про прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі);
 • документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або паспорт, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, якщо до паспорта не внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 • представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують його повноваження;
 • заяву на виплату (перерахування) коштів;
 • інші документи на вимогу Банку, для здійснення належної ідентифікації. 

У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до Банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати Банку оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Товариства на дату переліку акціонерів.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із переліком акціонерів, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) Банк здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Order and form of payment of shares:

   Shareholders whose shares are purchased (or their heirs or assignees, or other persons who are under the law are entitled to the receipt of funds) to obtain funds from the account of conditional storage (escrow) shall apply to in working days (Monday-Friday) from 9 a.m. till 5 p.m. to the branch of the Bank PJSC “PUMB”.

  To make a payment (transfer) by the Bank to the shareholder of funds, the shareholder (authorized representative of the shareholder) provides the following documents to the Bank:

- passport or other identity document (with information on the name, surname, patronymic, series, number, name or code of the authority issuing the document, date of issue);

- the document issued by the Supervisory authority certifying registration of the person in the State register of physical persons-taxpayers, or the passport in which the Supervisory authority makes the mark on availability of the right to make any payments behind the series and number of the passport if passports are not entered data on registration number of the registration card of the taxpayer.

- the representative of the legal entity must also submit documents confirming his / her authority;

- application for payment (transfer) of funds;

- other documents required by the Bank for proper identification. 

   In the event of a change or mismatch of the identity of the shareholder with the data contained in the list of shareholders, namely: the name - for legal entities, full name, details of documents certifying a person - for individuals, the shareholder must be additionally provided to the Bank, in which open account of conditional storage (escrow), originals or notarized copies of documents confirming the corresponding changes.

   In order to make payments to persons who have acquired the inheritance right, the owner of which has been included in the list of persons, such persons must additionally provide the Bank with an original or notarized copy of the certificate of the right to inherit in the shares.

   Payments to individuals - co-owners of shares shall be made by mutual agreement (statement) of all co-owners or upon the application of one of them, provided this co-owner, in addition to the other documents specified above, a notarized copy of the power of attorney from all other co-owners to commit such actions.

   In order to pay out to shareholders-clients of depository institutions that did not provide information to the CSD for listing, such persons additionally provide a duly certified copy of the decision of the court that came into force and establishes the existence of the right to own the shares of the Company on the date of the list of shareholders.

   In the case of providing additional documents, the term for payment of funds is set in 30 days from the date of their receipt, which is necessary for the banking institution to verify the submitted documents.

   After the identification of the person of the shareholder (his /her heir or successor or other person who is entitled to receive funds under the law) and verification of his / her right to receive funds (in accordance with the list of shareholders, and for the heirs, successors or other persons who are entitled to receive funds under the law - also in accordance with the documents confirming their competence), the Bank shall transfer the funds to the account specified by the shareholder (his / her heir or successor), or, upon their request, shall pay the relevant funds in cash.

 

Компенсація витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги:

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

   Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Compensation of expenses related to the implementation of the Demand:

   All costs associated with the opening and maintenance of the escrow account shall be borne by the Applicant. The Bank shall not make any deductions from the funds paid to the shareholders (their heirs or successors or other persons who are entitled to receive the funds according to the legislation).

   The expenses of the Company related to the performance of the compulsory purchase of shares shall be compensated at the expense of the Applicant within 10 working days from the date of receipt of the relevant written application from the Company together with the attached originals or certified copies of documents confirming the specified expenses.

 

По всіх питаннях, які можуть виникнути у акціонерів Публічного акціонерного товариства "Львівська кондитерська фабрика "Світоч" після отримання цієї Вимоги звертатись:

 • за телефоном: +380(44)586-09-79
 • на електронну пошту:  svitoch@squeezeout.in.ua
 • адреса для листування: місто Київ, вулиця І.Франка, будинок 42-б

Додаткова інформація розміщена на сайті www.svitoch.squeezeout.in.ua

Повний перелік відділень Банку, в яких можна отримати грошові кошти: https://about.pumb.ua/map

On all questions that may arise from the shareholders of PJSC "Lviv confectionery factory "Svitoch"” after receiving this Demand, please contact:

- by phone +380(44) 5860979

- email: svitoch@squeezeout.in.ua

- mailing address: 42-b I. Franka str., Kyiv

Additional information is available on the website www.svitoch.squeezeout.in.ua

A complete list of branches of the Bank in which you can receive funds: https://about.pumb.ua/map

 

Дата /Data 14.11.2018

Представник за довіреністю/                    [підпис]                                              Алехандро Рубен Дайан/

Power of Attorney Representative                                                                            Alejandro Ruben Dayan

 

 

* Заповнюється, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій. /

* To be completed if the decision on representation to companies of the public irrevocable demand was made by persons who have jointly acquired the ownership of a dominant control block of shares.

 

Дата відправлення засвідченої копії Публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів –  22  листопада 2018 року.

Зазначене повідомлення розміщено на власному веб-сайті Товариства:  http://svitoch.emitent.org.ua.