Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Текст аудиторського висновку

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79026, м. Львiв, вулиця Рубчака, будинок 23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Н/д Н/д Н/д Н/д
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Рiшення АПУ №279/4 26.09.2013
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Н/д
Номер та дата договору на проведення аудиту №12/03/18 12.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 12.03.2018 26.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 26.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15000
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Власникам цiнних паперiв, керiвництву ПАТ "Львiвська Кондитерська фабрика "Свiточ " ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"СВIТОЧ" ЗА 2017 РIК У вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть" та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть товариств, нами, незалежною аудиторською фiрмою приватним пiдприємством "III Тисячолiття-Аудит" (свiдоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, видане згiдно Рiшення АПУ №101 вiд 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi за 2017 рiк ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика"Свiточ" (надалi - Товариство) станом на 31.12.2017 року. Перевiрка проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Фiнансовi звiти Товариства додаються до аудиторського висновку. Звiт незалежного аудитора складено у двох примiрниках, з яких перший передано Замовнику, другий – Виконавцю. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит". Адреса: 79026, м. Львiв, вулиця Рубчака, будинок 23. Тел. моб.: 097-463-03-56. Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "Львiв" у м. Львiв, МФО 325268 Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.01, дiю свiдоцтва продовжено згiдно рiшення АПУ №322/3 вiд 25 лютого 2016 року ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО Назва товариства ПАТ"Кондитерська фабрика "Свiточ" Код ЄДРПОУ 00382154 Мiсце знаходження 79019, Україна, Львiвська обл.. м. Львiв, вул. Ткацька,10 Дата державної реєстрацiї 11.07.1996 р. Мiсцезнаходження Управлiння державної реєстрацiї юридичного департаменту реєстрацiйної справи Львiвської мiської ради Основнi види дiяльностi 10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання (основний); 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв; 10.83 Виробництво чаю та кави; Поточний рахунок №26104003011810 в ПАТ "IНГ Банк Україна", МФО 330539 Посадовi особи Генеральний директор Гузей Ярослав Петрович Головний бухгалтер Ходань Андрiй Богданович
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №12/03/18 вiд 12 березня 2018 року i була розпочата 12 березня 2018 р. та закiнчена 26 березня 2018 року, про що складений акт виконаних робiт. Для перевiрки згiдно договору були представленi установчi та реєстрацiйнi документи, фiнансова та податкова звiтнiсть, зведенi реєстри бухгалтерського облiку, вибiрково – первиннi документи. 1. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 2. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 3. Основа для висловлення думки iз застереженням Нас призначили аудиторами товариства 12 березня 2018 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у фiнансовiй звiтностi товариства. 4. Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Кондитерська фiрма «Свiточ», що складається зi Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2017 року, Звiту про сукупний дохiд, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою (2017 рiк) та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (надалi - «фiнансова звiтнiсть»). Основнi вiдомостi про Товариство наведенi в вiдповiдному роздiлi. Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру, станом на 31.12.2017року акцiонерами, частки яких перевищують 5% статутного капiталу ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ», є: компанiя NESTLE S.A, яка володiє 461 816 простих iменних акцiй на загальну суму корпоративних прав в розмiрi 85 435 960грн., що становить 96,96% статутного фонду пiдприємства. Протягом 2017 року не вiдбувались змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 5% статутного капiталу ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» Усi процедури по формуванню та сплатi Статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
5. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 5.1. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi. Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Станом на 31.12.2017 р. чистi активи ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» складають: Розрахунок чистих активiв Найменування показника Значення, тис. грн. Вiдхилення на 01.01.2017 року на 31.12.2017року 1 2 3 4 Актив Нематерiальнi активи 2 1 -1 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 61581 48525 -13056 Основнi засоби 339587 337719 -1868 Вiдстроченi податковi активи 5701 5682 -19 Справедлива залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 0 0 0 Виробничi запаси 227971 219596 -8375 Незавершене виробництво 11138 7007 -4131 Готова продукцiя 4110 1497 -2613 Товари 216 3 -213 Дебiторська заборгованiсть 600408 608483 8075 Векселi одержанi 0 0 0 Грошовi кошти та їх еквiваленти 11367 38160 26793 Iншi оборотнi активи 5056 7536 2480 Витрати майбутнiх перiодiв 26 690 664 Всього активiв 1267163 1274899 7736 Пасив Вiдстроченi податковi зобов"язання 0 0 0 Довгостроковi кредити банкiв 1855 1757 -98 Кредиторська заборгованiсть 360810 235722 -125088 Iншi пасиви 79 14240 14161 Iншi поточнi зобов"язання 3198 2738 -460 Всього пасивiв 365942 254457 -111485 Чистi активи 901221 1020442 119221 Рiзниця мiж чистими активами та чистим прибутком вiдображеними в Ф-2 в розмiрi 10139тис.грн. виникла в результатi списання витрат минулих перiодiв за рахунок чистого прибутку. Позитивна динамiка чистих активiв ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (119221тис. грн.) на даний момент пiдтверджує його здатнiсть до самофiнансування, та вiдповiдає нормам нормативно-правових актiв. 5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять фiнансову звiтнiсть, яка пiдлягала аудиту») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було виявилено фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством. 5.3. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ», включає наступнi складовi: - стратегiя та мета ризик – менеджменту; - управлiння ризиками; - загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; - джерела та механiзми контролю за ризиками; - аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. В результатi проведених аналiтичних процедур ми не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ» внаслiдок шахрайства.
В результатi вищенаведеного аудитор може зробити наступний висновок: Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ» є норми МСФЗ. Аудитором проведено розрахунок рiчного балансу i звiту про фiнансовi результати та їх використання. Вiдхилень в валютi балансу та розбiжностей в звiтi не встановлено. Результати перевiрки дають можливiсть зробити висновок про те, що фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних облiкових даних та даннi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Аудитором не спостерiгалось проведення iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей, тому що не залучалися пiдприємством до проведення цiєї процедури. На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть факторiв, якi викладенi в попереднiх абзацах, на пiдставi отриманих свiдчень ми можемо висловити обґрунтовану незалежну умовно-позитивну думку про те, що фiнансова звiтнiсть реально i точно вiдображає фiнансовий стан пiдприємства на 31.12.2017 р., складена згiдно з визначеною концептуальною основою та вiдповiдає вимогам законодавства. Директор, аудитор (сертифiкат №006807) А.Я. Чух м. Львiв 26 березня 2018 року