Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Львiвський аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Д/н Д/н Д/н 01.01.1900 Д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна