Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 18.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
Юридична адреса* 79019, місто Львів, вулиця Ткацька, будинок 10
Керівник* Перрі Джонатан Чарльз - Генеральний директор. Тел: 0322402525
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», код за ЄДРПОУ 00382154, місцезнаходження: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (протокол №1 від 12 березня 2013 року), 24 квітня 2013 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій, 4 поверх, відбудуться чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», призначених на 24 квітня 2013 року
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 458080 418409
Основні засоби 274301 194265
Довгострокові фінансові інвестиції 0 166
Запаси 86640 134863
Сумарна дебіторська заборгованість 71331 84143
Грошові кошти та їх еквіваленти 399 475
Нерозподілений прибуток 248198 206946
Власний капітал 367449 326197
Статутний капітал 88111 88111
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 85087 83078
Чистий прибуток (збиток) 41252 51650
Середньорічна кількість акцій (шт.) 476276 476276
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 831 774

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24:00 годину 18 квітня 2013 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення – о 13 год. 30 хв.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, кабінет №204):
• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій.
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – начальник юридичного відділу Ворона Степан Васильович, телефон (032) 240 25 78 , адреса: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10, кабінет №204.
Довідки за телефоном +38(032)240-2553.

Повідомлення про скликання Загальних зборів розміщено в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №52 (1556) від 18.03.2013 р.