Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гузєй Ярослав Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00382154

4. Місцезнаходження

Львівська , Шевченкiвський, 79019, м. Львiв, вул. Ткацька, буд. 10

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 240-25-00 240-25-55

6. Електронна поштова адреса

office.svitoch@ua.nestle.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №80(2833)

 

26.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

svitoch.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1. У звiтному перiодi Товариство не користувалося послугами рейтингового агенства. Iнформацiя за Роздiлом 5: "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня.
2. Товариство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
3. У Статутному капiталi вiдсутня державна частка, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного становища.
4. Єдиним засновником Товариства є колективне пiдприємство "Львiвська кондитерська фiрма "Свiточ", код за ЄДРПОУ 00382154, якому на момент створення належало 100% акцiй. На час складання Звiту засновник акцiями Товариства не володiє.
5. На пiдставi положень статтi 162 Господарського кодексу України та статтi 505 Цивiльного кодексу України iнформацiя про повний перелiк акцiонерiв Товариства не наводиться.
6. Засновники Товариства - фiзичнi особи - вiдсутнi.
7. Фiзичнi особи, що мають 10% i бiльше акцiй, вiдсутнi.
8. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.
9. Цiннi папери Товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались.
10. Акцiї Товариства переведено у бездокументарну форму iснування. Сертифiкати акцiй, згiдно з порядком вилучення та знищення, втратили чиннiсть. Бланки сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не замовлялись, сертифiкати iнших цiнних паперiв не видавались.
11. Облiгацiї Товариством не випускались.
12. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
13. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
14. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.
15. Борговi цiннi папери Товариством не випускались.
16. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. Iнформацiя за Роздiлом19: "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня.
17. Iнформацiя за Роздiлом 20: "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнюється у зв'язку iз вiдсутнiстю iпотечних цiнних паперiв.
18. Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались.
19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
20. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались. Iнформацiя за роздiлами 23: "Основнi вiдомостi про ФОН"; 24: "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 25: "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 26: "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 27: "Правила ФОН" вiдсутня.
21. Емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалась. Iнформацiя за Роздiлом 32: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" вiдсутня.
22. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.
23. Незаповненi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
24. "Н/д" означає "немає даних".
25. У звiтному перiодi Загальнi збори акцiонерiв Товариства не скликались та не проводились.
26. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
27. Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
28. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ №391180

3. Дата проведення державної реєстрації

11.07.1996

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

88111060

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

818

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв

10.83 Виробництво чаю та кави

10. Органи управління підприємства

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" є акцiонерним Товариством, тому, вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 р. за № 2826 - iнформацiю про органи управлiня емiтента Товариство не заповнює.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «IНГ Банк Україна»

2) МФО банку

300539

3) поточний рахунок

26007003011810

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «IНГ Банк Україна»

5) МФО банку

300539

6) поточний рахунок

26002213011810

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV (Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв)

Н/д

17.08.2017

Державна служба України з контролю за наркотиками

17.08.2022

Опис

Лiцензiйний реєстр на право здiйснення господарської дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин
i прекурсорiв. Питання щодо продовження термiну дiї лiцензiї буде розглянуто в 2022 роцi.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.01.1900

01.01.1900

Н/д

Н/д, Н/д

Опис

Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Колективне пiдприємство "Львiвська кондитерська фiрма "Свiточ"

00382154

79019Україна м. Львiв вул. Ткацька, 10

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гузєй Ярослав Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Диплом Сумського державного унiверситету економiка пiдприємства, економiст

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.08.2012 по 15.09.2015 – генеральний директор ПрАТ “ЛАКТАЛIС – МИКОЛАЇВ”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.11.2015 до припинення повноважень

9) Опис

Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень Виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень Виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Обрано рiшенням Наглядової ради товариства, Протокол №7 вiд 15.10.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Попереднi посади, якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: З 21. 09.2010 по 13.07.2011р.- директор по виробництву ПрАТ “ЛАКТАЛIС – МИКОЛАЇВ”. 13.07.2011 по 01.08.2012р – перший заступник генерального директора ПрАТ “ЛАКТАЛIС – МИКОЛАЇВ”; 01.08.2012 по 15.09.2015 – генеральний директор ПрАТ “ЛАКТАЛIС – МИКОЛАЇВ”.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ходань Андрiй Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Диплом Львiвського полiтехнiчного iнституту; Економiка та управлiння в галузях паливно-енергетичного комплексу Iнженер -економiст

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 19.08.2016 по 10.05.2017 - начальник вiддiлу кредиторської заборгованостi ТОВ «ВимпелКом Глобал Сервiз Україна». З 11.05.2017 по сьогоднi –головний бухгалтер-начальник вiддiлу податкового облiку ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.05.2017 безстроково

9) Опис

До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 24 роки. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 10.06.2011 по 29.02.2016 – начальник вiддiлу облiку кредиторської заборгованостi та розрахункiв з постачальниками Фiлiї ТОВ «Нестле Україна»; з 01.03.2016 по 31.05.2016 - менеджер (управитель) з внутрiшнього контролю по вiддiлу звiтностi та контролю Фiлiї ТОВ «Нестле Україна»; з 11.07.2016 по 18.08.2016 – менеджер iз взаєморозрахункiв iз постачальниками та пiдрядниками ПрАТ «Київстар»; з 19.08.2016 по 10.05.2017 - начальник вiддiлу кредиторської заборгованостi ТОВ «ВимпелКом Глобал Сервiз Україна».
З 11.05.2017 по сьогоднi –головний бухгалтер-начальник вiддiлу податкового облiку ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ»

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Георгiос Лампас

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Унiверситета м. Кентерберi, ступiнь Магiстра з питань ведення бiзнесу

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Нестле Україна», директор фiнансiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Загальний стаж роботи - 22 роки (з них стаж керiвної роботи - 20 рокiв). Основне мiсце працi - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», директор фiнансiв. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", що володiє 96,96% акцiй. Обрано Головою Наглядової ради 30 квiтня 2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Талько Вiталiй Леонiдович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

538508

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища, диплом Вiйськового Краснознаменного iнституту, квалiфiкацiя юриста

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Нестле Україна", начальник юридичного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ТОВ "Нестле Україна", начальник юридичного вiддiлу. Iнститут законодавства ВР України: аспiрантура Iнституту законодавства, старший науковий спiвробiтник, завiдуючий вiддiлом мiжнародного права та порiвняльного законодавства, в.о. завiдуючого вiддiлом кримiнального, виправного законодавства. Загальний стаж роботи - 30 рокiв (з них стаж керiвної роботи - 17 рокiв). Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", яка володiє 96,96% акцiй. Обрано загальними зборами акцiонерiв 30 квiтня 2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiоруччi Сюзанна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Унiверситет Перуджi, спец. «Економiка i пiдприємництво», квал. "Магiстр"

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Нестле Україна» .Начальник вiддiлу кондитерських виробiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ТОВ «Нестле Україна» .Начальник вiддiлу кондитерських виробiв. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних данних. Обрано загальними зборами акцiонерiв 30 квiтня 2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Нестле Iталiя, Бiзнес Менеджер (з 01.03.2010 по 31.08.2012), Нестле Iталiя, директор з маркетингу (з 01.09.2012 по 31.10.2015), ТОВ «Нестле Україна», Начальник вiддiлу кондитерських виробiв (з 02.11.2015 по теп.час).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Демкович Юрiй Iгорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка", спец. «Мiжнародна економiка», магiстр економiст

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Нестле Україна» Начальник вiддiлу управлiння персоналом.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ТОВ «Нестле Україна», Начальник вiддiлу управлiння персоналом. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Обрано загальними зборами акцiонерiв 30 квiтня 2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Нестле Замбiя, керiвник, (з 01.10.2013 по 30.06.2015), ТОВ «Нестле Україна», Начальник вiддiлу управлiння персоналом (з 01.07.2015 по теп.час).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рiнггер Томас Рейнхард

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Диплом Технiчного iнституту Швейцарiї, Цюрiх, факультет машинобудування та виробничої технiки, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Нестле Чехiя i Словакiя, керiвник фабрики; Директор з виробництва ТОВ «Нестле Україна» прийому – з 01.11.2013р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - Нестле Чехiя i Словакiя, керiвник фабрики; Директор з виробництва ТОВ «Нестле Україна» прийому – з 01.11.2013 р. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Загальний стаж роботи- 23 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", яка володiє 96,96% акцiй. Обрано загальними зборами акцiонерiв 30 квiтня 2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiщиха Ольга Олексiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, "Технологiя хлiбопекарського макаронного i конд. виробництва, iнженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Агент з постачання вiддiлу поставок служби логiстики ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ», м. Львiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї - Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи -агент з постачання вiддiлу поставок служби логiстики ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ»,м. Львiв. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Загальний стаж роботи - 47 роки (з них стаж керiвної роботи - 11 рокiв). Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Питель Iван Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Львiвський державний унiверситет iм. Iв. Франка, 1995р., юрист, Правознавство

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провiдний юрисконсульт у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Посадовi обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не виплачувалась. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Пителя Iвана Васильовича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: провiдний юрисконсульт у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». Загальний стаж роботи - 26 рокiв. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 2 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0004 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гадада Iгор Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Львiвський технiкум харчової промисловостi,1990р. Технiк-механiк, машини i устаткування пiдприємств харчової промисловостi

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер-механiк у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Посадовi обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не виплачувалась. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Гададу Iгора Володимировича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: iнженер-механiк у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». Загальний стаж роботи - 44 роки. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 54 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0004 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидорак Наталiя Петрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Львiвський технiкум харчування, 1982р.. технiк-технолог, технологiя приготовлення їжi.

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ», господарський вiддiл, начальник вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Посадовi обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Сидорак Наталiю Петрiвну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: начальник господарського вiддiлу у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». Згоду на розкриття паспортних даних особа ненадала. Загальний стаж роботи - 41 рiк. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 14 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0029 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiшко Дарiя Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1993р., Iнжинер-технолог, технологiя хлiба , конд. макар. виробiв i харчо концентратiв

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Майстер у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Посадовi обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не виплачувалась. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Бiшко Дарiю Василiвну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». загальний стаж роботи - 36 рокiв. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 1 штукою простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0003 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мiщиха Ольга Олексiївна

н/д

42

0.0088

42

0

0

0

Генеральний директор

Гузєй Ярослав Петрович

н/д

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Ходань Андрiй Богданович

н/д

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Георгiос Лампас

н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Талько Вiталiй Леонiдович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Демкович Юрiй Iгорович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Фiоруччi Сюзанна

Н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Рiнггер Томас Рейнхард

н/д

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Питель Iван Васильович

н/д

2

0.00042

2

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Гадада Iгор Володимирович

н/д

54

0.01134

54

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Сидорак Наталiя Петрiвна

Н/д

14

0.00294

14

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Бiшко Дарiя Василiвна

н/д

1

0.00021

1

0

0

0

Усього

113

0.02371

113

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

"Нестле С.А."

н/д

01800 Швейцарiя Вевей 3 с. Вевей вул. Авеню Нестле, 55

461816

96.96

461816

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

461816

96.96

461816

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

01.01.1900

Кворум зборів**

0

Опис

Загальнi збори акцiонерiв у 2017 роцi не скликались та не проводились у зв'язку iз неприняттям рiшення про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

VIII. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

01.01.1900/0грн

     

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

       

Опис

Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерно-комерцiйний банк „Львiв”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09801564

Місцезнаходження

79008 Україна Львівська - м. Львiв вул. Сербська, буд. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263485

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

(032) 245-64-21

Факс

(032) 245-64-21

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" та Публiчним акцiонерним товариством "Акцiонерно-комерцiйний банк „Львiв" укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20782312

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Артема, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1039-ПЛ

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.12.2009

Міжміський код та телефон

(044) 238-62-38,238-2656

Факс

044 581 0455

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi, добровiльне страхування водiя та пасажирiв вiд нещасного випадку

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит".

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

31215885

Місцезнаходження

79026 Україна Львівська д/н м.Львiв вулиця Рубчака, будинок 23.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2590

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.2001

Міжміський код та телефон

097-463-03-56

Факс

097-463-03-56

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм №2590, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 18.05.2001. Дiю свiдоцтва продовжено згiдно рiшення АПУ №322/3 вiд 25 лютого 2016 року.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи якостi аудиторських послуг,видане згiдно рiшення АПУ №279/4 вiд 29.09.2013р№ 0274.
Мiж ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» та приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит".укладено договiр про проведення обовязкового аудиту(аудиторської перевiрки).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Н/д

Опис

Мiж ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" та ПАТ "НДУ" укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.01.2011

№06/13/1/11

Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000112973

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

185.000

476276

88111060.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство “Львiвська кондитерська фабрика “Свiточ” (надалi –Товариство) змiнило найменування з закритого акцiонерного товариства “Львiвська кондитерська фiрма “Свiточ” (iдентифiкацiйний код 00382154) у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України “Про акцiонернi товариства”.
Товариство є правонаступником закритого акцiонерного товариства “Львiвська кондитерська фiрма “Свiточ”.
Закрите акцiонерне товариство ”Львiвська кондитерська фiрма “Свiточ“ було створене на пiдставi Установчого договору шляхом перетворення Львiвської кондитерської фiрми “Свiточ” з колективною формою власностi у закрите акцiонерне товариство згiдно з рiшенням Установчих зборiв вiд 22 червня 1996 року (Протокол №1).

 

Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй та дочiрнiх пiдприємств.

 

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду(осiб) - 840
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 779
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 1
Фонд оплати працi - усього (тис. грн.) - 82149.4

 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Iнформацiя вiдсутня.

 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Облiкова полiтика Товариства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi (Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) або нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО) вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi") i достовiрне подання фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.

 

Основним видом продукцiї Товариства є виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання; шоколад у брикетах, пластинах чи плитках з начинкою; шоколад бiлий; цукерки шоколаднi; вироби кондитерськi з цукру чи його замiнникiв, з вмiстом какао; екстракти, есенцiї та концентрати кави. Основним ринком збуту є Україна.

 

Основнi придбання активiв Товариства за 2016 рiк: Станцiя каналiзацiйно насосна; Модернiзацiя лiнiї Carle & Montanari; Флотатор (IDRAFLOT) IFS 15 3; Модернiзацiя картонера горизонтального VENTO; Модернiзацiя лiнiї МАЗ-510; Реконструкцiя виробничого корпусу 2 (Ткацька,10); Продуктопровiд лiнiї МАЗ 510; Пiч вафельна SWAKTN 72; Модернiзацiя печi вафельної SWAKTN 72; Станцiя приготування тiста BMW 180-F SPECIAL; Конвеєр охолоджуючий TBK 2.0; Станцiя намазування начинки FSTM; Турбомiксер TCM 125 RS; Тунель холодильний WKF 252-S.
Основнi вiдчуження активiв: Автомат фасувальний Seram (лiквiдацiя ОЗ). Iншi основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутнi. Значнi iнвестицiї або придбання не плануються.
Основнi придбання активiв Товариства за 2017 рiк: Лазернi маркувальники лiнiя “Extrusion”; Модернiзацiя обладнання л. HAAS 3; Модернiз. газогенератор. MAXIGAS116; Насос дренажний SEG 40.12.2.50B; Модернiзацiя обладнаня DomeShapes1,2,3,4; Транспортер для маркувальника л MAZ; Модернiзацiя обладнання л.MAZ 510 SP; Модернiз системи рострушуваня форм л.MAZ; Вiзок гiдравлiчний GROSS.
Основнi вiдчудження активiв: Лiнiя-850; Автоматична темпермашина ТАО-1000; Машина упаковки коробок в плiвку; Випарювач з мiшалкою (2шт.); Темперуюча машина МТ-250; Темпермашина МТ-250; Дражерувальний барабан (2шт.); Шафа електрична СПА-77; Вiзок для iнструменту.
Iншi основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутнi. Значнi iнвестицiї або придбання не плануються.

 

Жодних правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року неукладались. Тим паче, Товариство не має дочiрнiх/залежних пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв.

 

Основнi засоби знаходяться на територiї Товариства по вул.Ткацька, 10 у м.Львовi.

 

Зростають цiни на закупку сировини, що змушує пiдприємство пiднiмати цiни. Висока цiна впливає на попит, вiн зменшується.

 

Штрафнi санкцiї не нараховувались та не сплачувались.

 

Пiдприємство розвивається за рахунок власних коштiв.

 

Своєчасно невиконаних на кiнець 2017 року договорiв пiдприємство не має.

 

Вiдсутня.

 

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

 

Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не було учасником судових справ.

 

Держава акцiями Товариства не володiє.
Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

339587

337719

0

0

339587

337719

будівлі та споруди

67771

69325

0

0

67771

69325

машини та обладнання

268218

263354

0

0

268218

263354

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

3598

5040

0

0

3598

5040

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

339587

337719

0

0

339587

337719

Опис

Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Орендованих основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1020442

901221

Статутний капітал (тис. грн.)

88111

88111

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

88111

88111

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 1020442 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 932331 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

252700

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

252700

X

X

Опис:

Iншi зобов'язання включають: поточна кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 235722 тис.грн. , за розрахунками з бюджетом - 14222 тис.грн., за одержаними авансами - 18 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 2738 тис.грн. Усього забов'язань - 252700 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Борошнянi кондитерськi вироби

т.

464668

20.20

т.

464668

20.20

2

Шоколаднi кондитерськi вироби

т.

620990

27.00

т.

620990

27.00

3

Кава

т.

1214575

52.80

т.

1214575

52.80

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина та пакувальнi матерiали

88.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

05.05.2017

19.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.05.2017

19.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31215885

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79026, м. Львiв, вулиця Рубчака, будинок 23

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№2590 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Н/д Н/д Н/д Н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

Рiшення АПУ №279/4
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Н/д

Номер та дата договору на проведення аудиту

№12/03/18
12.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

12.03.2018
26.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

26.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

15000

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Власникам цiнних паперiв,
керiвництву
ПАТ "Львiвська Кондитерська фабрика
"Свiточ "
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"СВIТОЧ"
ЗА 2017 РIК
У вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть" та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть товариств, нами, незалежною аудиторською фiрмою приватним пiдприємством "III Тисячолiття-Аудит" (свiдоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, видане згiдно Рiшення АПУ №101 вiд 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi за 2017 рiк ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика"Свiточ" (надалi - Товариство) станом на 31.12.2017 року. Перевiрка проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Фiнансовi звiти Товариства додаються до аудиторського висновку.
Звiт незалежного аудитора складено у двох примiрниках, з яких перший передано Замовнику, другий – Виконавцю.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит".
Адреса: 79026, м. Львiв, вулиця Рубчака, будинок 23.
Тел. моб.: 097-463-03-56.
Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "Львiв" у м. Львiв, МФО 325268
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.01,
дiю свiдоцтва продовжено згiдно рiшення АПУ №322/3 вiд 25 лютого 2016 року
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Назва товариства ПАТ"Кондитерська фабрика "Свiточ"
Код ЄДРПОУ 00382154
Мiсце знаходження 79019, Україна, Львiвська обл.. м. Львiв,
вул. Ткацька,10
Дата державної реєстрацiї 11.07.1996 р.
Мiсцезнаходження Управлiння державної реєстрацiї юридичного департаменту реєстрацiйної справи Львiвської мiської ради
Основнi види дiяльностi 10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання (основний);
10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв;
10.83 Виробництво чаю та кави;
Поточний рахунок №26104003011810 в ПАТ "IНГ Банк Україна",
МФО 330539
Посадовi особи Генеральний директор Гузей Ярослав Петрович
Головний бухгалтер Ходань Андрiй Богданович

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №12/03/18 вiд 12 березня 2018 року i була розпочата 12 березня 2018 р. та закiнчена 26 березня 2018 року, про що складений акт виконаних робiт.
Для перевiрки згiдно договору були представленi установчi та реєстрацiйнi документи, фiнансова та податкова звiтнiсть, зведенi реєстри бухгалтерського облiку, вибiрково – первиннi документи.
1. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
2. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
3. Основа для висловлення думки iз застереженням
Нас призначили аудиторами товариства 12 березня 2018 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у фiнансовiй звiтностi товариства.
4. Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Кондитерська фiрма «Свiточ», що складається зi Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2017 року, Звiту про сукупний дохiд, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою (2017 рiк) та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (надалi - «фiнансова звiтнiсть»). Основнi вiдомостi про Товариство наведенi в вiдповiдному роздiлi.
Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру, станом на 31.12.2017року акцiонерами, частки яких перевищують 5% статутного капiталу ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ», є:
компанiя NESTLE S.A, яка володiє 461 816 простих iменних акцiй на загальну суму корпоративних прав в розмiрi 85 435 960грн., що становить 96,96% статутного фонду пiдприємства.
Протягом 2017 року не вiдбувались змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 5% статутного капiталу ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» Усi процедури по формуванню та сплатi Статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

5. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
5.1. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi. Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Станом на 31.12.2017 р. чистi активи ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» складають:
Розрахунок чистих активiв
Найменування показника Значення, тис. грн. Вiдхилення
на 01.01.2017 року на 31.12.2017року

1 2 3 4
Актив
Нематерiальнi активи 2 1 -1

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 61581 48525 -13056
Основнi засоби 339587 337719 -1868
Вiдстроченi податковi активи 5701 5682 -19
Справедлива залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 0 0 0
Виробничi запаси 227971 219596 -8375
Незавершене виробництво 11138 7007 -4131
Готова продукцiя 4110 1497 -2613
Товари 216 3 -213
Дебiторська заборгованiсть 600408 608483 8075
Векселi одержанi 0 0 0
Грошовi кошти та їх еквiваленти 11367 38160 26793
Iншi оборотнi активи 5056 7536 2480
Витрати майбутнiх перiодiв 26 690 664
Всього активiв 1267163 1274899 7736
Пасив
Вiдстроченi податковi зобов"язання 0 0 0
Довгостроковi кредити банкiв 1855 1757 -98
Кредиторська заборгованiсть 360810 235722 -125088
Iншi пасиви 79 14240 14161
Iншi поточнi зобов"язання 3198 2738 -460
Всього пасивiв 365942 254457 -111485
Чистi активи 901221 1020442 119221
Рiзниця мiж чистими активами та чистим прибутком вiдображеними в Ф-2 в розмiрi 10139тис.грн. виникла в результатi списання витрат минулих перiодiв за рахунок чистого прибутку.
Позитивна динамiка чистих активiв ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (119221тис. грн.) на даний момент пiдтверджує його здатнiсть до самофiнансування, та вiдповiдає нормам нормативно-правових актiв.

5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять фiнансову звiтнiсть, яка пiдлягала аудиту») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було виявилено фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством.
5.3. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ», включає наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик – менеджменту;
- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор.
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
В результатi проведених аналiтичних процедур ми не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ» внаслiдок шахрайства.

В результатi вищенаведеного аудитор може зробити наступний висновок:
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика « Свiточ» є норми МСФЗ.
Аудитором проведено розрахунок рiчного балансу i звiту про фiнансовi результати та їх використання. Вiдхилень в валютi балансу та розбiжностей в звiтi не встановлено.
Результати перевiрки дають можливiсть зробити висновок про те, що фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних облiкових даних та даннi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному.
Аудитором не спостерiгалось проведення iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей, тому що не залучалися пiдприємством до проведення цiєї процедури.
На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть факторiв, якi викладенi в попереднiх абзацах, на пiдставi отриманих свiдчень ми можемо висловити обґрунтовану незалежну умовно-позитивну думку про те, що фiнансова звiтнiсть реально i точно вiдображає фiнансовий стан пiдприємства на 31.12.2017 р., складена згiдно з визначеною концептуальною основою та вiдповiдає вимогам законодавства.
Директор, аудитор
(сертифiкат №006807) А.Я. Чух
м. Львiв 26 березня 2018 року

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

0

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались i не проводились.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались i не проводились.

Інше (зазначити)

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались i не проводились.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались i не проводились.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались i не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

 

Самооцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Вiдомостi вiдсутнi.

Інші (запишіть)

Вiдомостi вiдсутнi.

 

Оцiнка роботи не проводилась.

Комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Вiдомостi вiдсутнi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Вимоги вiдсутнi.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 12

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вiдсутнi Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, про акцiї акцiонерного товариства та про порядок розподiлу прибутку.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Вiдомостi вiдсутнi.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

Територія

Львівська обл., м. Львів, Шевченківський р-н

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв

за КВЕД

10.82

Середня кількість працівників

818

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул. Ткацька, буд. 10, м. Львiв, Львiвська обл., 79019

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2

1

0

первісна вартість

1001

577

577

0

накопичена амортизація

1002

575

576

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

61581

48525

0

Основні засоби:

1010

339587

337719

0

первісна вартість

1011

651595

675943

0

знос

1012

312008

338224

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

5701

5682

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

406871

391927

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

243435

228103

0

Виробничі запаси

1101

227971

219596

0

Незавершене виробництво

1102

11138

7007

0

Готова продукція

1103

4110

1497

0

Товари

1104

216

3

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

558877

605726

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


11287


2065


0

з бюджетом

1135

29679

368

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

5840

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

565

324

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

11367

38160

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

11367

38160

0

Витрати майбутніх періодів

1170

26

690

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

5056

7536

0

Усього за розділом II

1195

860292

882972

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1267163

1274899

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

88111

88111

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

31140

31140

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

781970

901191

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

901221

1020442

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

1855

1757

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1855

1757

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

360810

235722

0

за розрахунками з бюджетом

1620

71

14222

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

14127

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

8

18

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3198

2738

0

Усього за розділом IІІ

1695

364087

252700

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1267163

1274899

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Гузєй Ярослав Петрович

Головний бухгалтер

Ходань Андрiй Богданович


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2300601

2274432

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 2098994 )

( 1941288 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


201607


333144

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

27029

37429

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 30215 )

( 24787 )

Витрати на збут

2150

( 3828 )

( 2828 )

Інші операційні витрати

2180

( 39539 )

( 40435 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


155054


302523

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

99

213

Інші доходи

2240

0

319

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1900 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 20226 )

( 16959 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


133027


286096

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-23945

-51497

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


109082


234599

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

109082

234599

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

1888107

1798949

Витрати на оплату праці

2505

85009

62097

Відрахування на соціальні заходи

2510

17425

12736

Амортизація

2515

43027

35364

Інші операційні витрати

2520

105898

66278

Разом

2550

2139766

1975424

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Гузєй Ярослав Петрович

Головний бухгалтер

Ходань Андрiй Богданович


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


2699232


2653372

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

2145

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

6436

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

100

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

457

493

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

545

1750

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 2206478 )


( 2120440 )

Праці

3105

( 69231 )

( 50801 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 17406 )

( 12801 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 26936 )

( 203235 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 6040 )

( 115302 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 2500 )

( 74443 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 18396 )

( 13490 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 288662 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 653 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 1778 )

( 183841 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

91988

90280

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

319

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 65336 )

( 131005 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-65336

-130686

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

770151

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

768762

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 1900 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-511

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

26141

-40406

Залишок коштів на початок року

3405

11367

51732

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

652

401

Залишок коштів на кінець року

3415

38160

11367

 

Примітки

Н/д

Керівник

Гузєй Ярослав Петрович

Головний бухгалтер

Ходань Андрiй Богданович

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Товариство не має звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом).

Керівник

Н/д

Головний бухгалтер

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

88111

0

31140

0

781970

0

0

901221

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

10139

0

0

10139

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

88111

0

31140

0

792109

0

0

911360

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

109082

0

0

109082

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

109082

0

0

109082

Залишок на кінець року

4300

88111

0

31140

0

901191

0

0

1020442

 

Примітки

Н/д

Керівник

Гузєй Ярослав Петрович

Головний бухгалтер

Ходань Андрiй Богданович

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.

Продовження тексту приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.

Продовження тексту приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.

Продовження тексту приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.