Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВIТОЧ"

2. Код за ЄДРПОУ

00382154

3. Місцезнаходження

79019, м. Львiв, вулиця Ткацька, будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс

(032) 240-25-00 (032) 240-25-55

5. Електронна поштова адреса

svitoch@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

svitoch.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Наказом В.о. Генерального директора ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" №322 вiд 10 травня 2017 року було призначено Ходаня Андрiя Богдановича на посаду головного бухгалтера - начальника вiддiлу податкового облiку. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено безстроково з строком випробування 3 мiсяцi. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 10.06.2011 по 29.02.2016 – начальник вiддiлу облiку кредиторської заборгованостi та розрахункiв з постачальниками Фiлiї ТОВ «Нестле Україна»; з 01.03.2016 по 31.05.2016 - менеджер (управитель) з внутрiшнього контролю по вiддiлу звiтностi та контролю Фiлiї ТОВ «Нестле Україна»; з 11.07.2016 по 18.08.2016 – менеджер iз взаєморозрахункiв iз постачальниками та пiдрядниками ПрАТ «Київстар»; з 19.08.2016 по 10.05.2017 - начальник вiддiлу кредиторської заборгованостi ТОВ «ВимпелКом Глобал Сервiз Україна». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Гузєй Ярослав Петрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

19.05.2017

(дата)