Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВIТОЧ"

2. Код за ЄДРПОУ

00382154

3. Місцезнаходження

79019, м. Львiв, вулиця Ткацька, будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс

(032) 240-25-00 (032) 240-25-55

5. Електронна поштова адреса

svitoch@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

svitoch.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Наказом В.о. Генерального директора ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" №314 вiд 05 травня 2017 року було звiльнено Дяченко Людмилу Григорiвну з посади головного бухгалтера - начальника вiддiлу податкового облiку. Повноваження особи припинено у зв'язку iз надходженням заяви про звiльнення iз займаної посади за власним бажанням. На посадi перебувала з 02 квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Гузєй Ярослав Петрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

19.05.2017

(дата)