Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 22.03.2012
Дата публікації 26.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
Юридична адреса* 79019, місто Львів, вулиця Ткацька, будинок 10
Керівник* Сміт Едвард Раймонд - Генеральний директор. Тел: 0322402525
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства
«ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ»,
код за ЄДРПОУ 00382154, місцезнаходження: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10 далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» (протокол №1 від 20 березня 2012 року), 27 квітня 2012 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10, зал для конференцій, 3 поверх, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових Загальних зборів публічного акціонерного товариства
«ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ»,
призначених на 27 квітня 2012 року
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 418603 316540
Основні засоби 180470 151005
Довгострокові фінансові інвестиції 166 166
Запаси 134863 82378
Сумарна дебіторська заборгованість 84143 71285
Грошові кошти та їх еквіваленти 475 1365
Нерозподілений прибуток 214151 162502
Власний капітал 33263 33263
Статутний капітал 88111 88111
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 83078 32664
Чистий прибуток (збиток) 51650 28579
Середньорічна кількість акцій (шт.) 476276 476276
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 774 788

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення – о 13 год. 30 хв.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10) в кабінеті №204:
• до дня проведення Загальних зборів –у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10, зал для конференцій, 3 поверх).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – начальник юридичного відділу Ворона Степан Васильович, телефон (032) 240-25-31, адреса: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10, кабінет №204.
Довідки за телефоном +380(32) 240-25-53.

Повідомлення про проведення Зборів опубліковане в бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 22.03.2012 року № 55(1308).


Генеральний директор ПАТ «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» Е. Р. СМІТ.