Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Гузєй Ярослав Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   13.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79019, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Ткацька, буд. 10
4. Код за ЄДРПОУ
00382154
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 240-25-00 (032) 240-25-55
6. Електронна поштова адреса
svitoch@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 88(2342) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 11.05.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці svitoch.emitent.org.ua в мережі Інтернет 04.05.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лампас Георгiос GRC №АН4032372
08.06.2011 A.E.A – N.P.C.
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, припинено повноваження з 30.04.2016р. голови Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Георгiоса Лампаса. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Г. Лампас перебував на посадi голови Наглядової ради з 27.11.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Генадiй Юр’євич Радченко МЕ 218172
25.04.2003 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, припинено повноваження з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Генадiя Юр’євича Радченко. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Г.Ю. Радченко перебував на посадi члена Наглядової ради з 27.11.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Вiталiй Леонiдович Талько СН 538508
06.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, припинено повноваження з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Вiталiя Леонiдовича Талько. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. В.Л. Талько перебував на посадi члена Наглядової ради з 27.11.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Мазняк Iнна Вiкторiвна МН 932383
14.09.2007 Балаклiївським РВ ГУНВС України в Харкiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, припинено повноваження з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Мазняк Iнни Вiкторiвни. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Мазняк I. В. перебувала на посадi члена Наглядової ради з 27.11.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Рiнггер Томас Рейнхард CHE F2054039
МЗС Берн, Швейцарiя
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, припинено повноваження з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Рiнггера Томаса Рейнхарда. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Т.Р. Рiнггер перебував на посадi члена Наглядової ради з 27.11.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Лампас Георгiос GRC АН4032372
08.06.2011 A.E.A – N.P.C.
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, припинено повноваження з 30.04.2016р. члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Георгiоса Лампаса. Повноваження особи припинено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Г. Лампас перебував на посадi члена Наглядової ради з 27.11.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 обрано Член Наглядової ради Лампас Георгiос GRC АН4032372
08.06.2011 A.E.A – N.P.C.
0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, прийнято рiшення обрати з 30.04.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Лампаса Георгiоса. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 2012 р. - ТОВ “Нестле Україна”, фiнансовий директор. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 обрано Член Наглядової ради Фiоруччi Сюзанна
i
0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, прийнято рiшення обрати з 30.04.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Фiоруччi Сюзанну. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Нестле Iталiя, Бiзнес Менеджер (з 01.03.2010 по 31.08.2012), Нестле Iталiя, директор з маркетингу (з 01.09.2012 по 31.10.2015), ТОВ «Нестле Україна», Начальник вiддiлу кондитерських виробiв (з 02.11.2015 по теп.час). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 обрано Член Наглядової ради Талько Вiталiй Леонiдович СН 538508
06.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, прийнято рiшення обрати з 30.04.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Талька Вiталiя Леонiдовича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 2004 р. - ТОВ "Нестле Україна”, начальник юридичного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 обрано Член Наглядової ради Демкович Юрiй Iгорович КА 001583
24.07.1995 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, прийнято рiшення обрати з 30.04.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Демковича Юрiя Iгоровича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Нестле Замбiя, керiвник, (з 01.10.2013 по 30.06.2015), ТОВ «Нестле Україна», Начальник вiддiлу управлiння персоналом (з 01.07.2015 по теп.час). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 обрано Член Наглядової ради Рiнггер Томас Рейнхард CHE F2054039
МЗС Берн, Швейцарiя
0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" (протокол № 1), якi вiдбулись 30.04.2016 року, прийнято рiшення обрати з 30.04.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Рiнггера Томаса Рейнхарда. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 2013 р. - ТОВ “Нестле Україна”, директор з виробництва. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
30.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Лампас Георгiос GRC АН4032372
08.06.2011 A.E.A – N.P.C.
0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" №4 вiд 30.04.2016 р. прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради ПАТ " Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ " з 30.04.2016 р. Лампаса Георгiоса. Особу обрано у зв'язку iз переобранням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 2012 р. - ТОВ “Нестле Україна”, фiнансовий директор. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.