Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»,
код за ЄДРПОУ 00382154, місцезнаходження: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10
(далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», 30 квітня  2016 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій, 4 поверх, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Попереднє схвалення значних правочинів.
13. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1063463

565374

Основні засоби

226857

269101

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

225321

138495

Сумарна дебіторська заборгованість

492220

79205

Грошові кошти та їх еквіваленти

51372

48120

Нерозподілений прибуток

548160

277394

Власний капітал

667411

396645

Статутний капітал

88111

88111

Довгострокові зобов’язання

182008

29339

Поточні зобов’язання

214044

139390

Чистий прибуток (збиток)

271407

22

Середньорічна кількість акцій (шт.)

476276

476276

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

772

847

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24:00 годину 26 квітня 2016 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 10 год. 30 хв.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства – 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, кабінет №204 :
• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій.
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – начальник юридичного відділу Ворона  
Степан Васильович, телефон (032) 240 25 78, адреса: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, кабінет №204.
Довідки за телефоном +38(032)240-2553.

Повідомлення про проведення зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №61(2315) від 30.03.16 р.

Генеральний директор
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»      Я. П. Гузєй