Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»,

код за ЄДРПОУ 00382154, місцезнаходження: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька, 10

(далі Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», 27 листопада  2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій, 4 поверх, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік;

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

10. Обрання членів Наглядової ради.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),що укладатимуться з членами Наглядової ради,встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

12. Попереднє схвалення значних правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до договорів позики,  договорів підряду,  придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо,

 які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 27.11.2015 р. по 26.11.2016 р.

13. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

565374

499988

Основні засоби

269101

268683

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

138495

81435

Сумарна дебіторська заборгованість

79205

114188

Грошові кошти та їх еквіваленти

48120

4996

Нерозподілений прибуток

277394

277372

Власний капітал

396645

396623

Статутний капітал

88111

88111

Довгострокові зобов’язання

29339

-

Поточні зобов’язання

139390

103365

Чистий прибуток (збиток)

22

28076

Середньорічна кількість акцій (шт.)

476276

476276

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

847

849

 

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24:00 годину 23 листопада 2015 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення – о 13 год. 30 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства – 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, кабінет №204 :

·         до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – начальник юридичного відділу Ворона  

 Степан Васильович, телефон (032) 240 25 78, адреса: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, кабінет №204.

Довідки за телефоном +38(032)240-2553.

 

Генеральний директор

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»                                                                                Джонатан Перрі