Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Перрi Джонатан Чарльз

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

16.10.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79019, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Ткацька, буд. 10

4. Код за ЄДРПОУ

00382154

5. Міжміський код та телефон, факс

(032) 240-25-00 (032) 240-25-55

6. Електронна поштова адреса

svitoch@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.10.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

svitoch.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

16.10.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.10.2015

припинено повноваження

Генеральний директор

Перрi Джонатан Чарльз

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ",засiдання якої вiдбулось 15.10.2015 року, протоколом №7 прийнято рiшення про припинення повноважень з 30.10.2015 р. генерального директора Перрi Джонатана Чарльза. Повноваження особи припинено у зв’язку iз поданням заяви про звiльнення iз займаної посади за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Перрi Джонатан Чарльз перебував на посадi генерального директора ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" з 18.06.2012 р. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

15.10.2015

призначено

Генеральний директор

Гузєй Ярослав Петрович

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ",засiдання якої вiдбулось 15.10.2015 року, протоколом №7 прийнято рiшення про призначення з 02.11.2015 р. на посаду генерального директора Гузєя Ярослава Петровича. Особу призначено у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього генерального директора. Особу призначено строком до моменту прийняття рiшення Наглядової ради щодо припинення його повноважень. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’ятьох рокiв: 21.09.2010 р. - 13.07.2011 р.- директор по виробництву ПрАТ “ЛАКТАЛIС – МИКОЛАЇВ”; 13.07.2011 р. - 01.08.2012 р. – перший заступник генерального директора ПрАТ “ЛАКТАЛIС – МИКОЛАЇВ”; 01.08.2012 р. - 15.09.2015 р. – генеральний директор ПрАТ “ЛАКТАЛIС – МИКОЛАЇВ”; 28.09.2015 р. – теперiшнiй час - директор ПАТ “Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ”. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.