Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Публічне акціонерне товариство

«ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ»

(код за ЄДРПОУ 00382154)

протокол №1 РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ», які відбулись 29 квітня 2015 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій, 4 поверх

 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 06.03.2015 року) публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки 27.03.2015 р. поштових відправлень, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 (2062) від 26.03.2015 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» проводяться 29 квітня 2015 за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій, 4 поверх.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 06.03.2015 року), було створено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб: Пудло Любомир Петрович, Мацько Юрій Іванович, Питель Іван Васильович. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули на Збори, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії було обрано Пудла Любомира Петровича.

Товариство є емітентом 476 276 (чотирьохсот сімдесяти шістьох тисяч двохсот сімдесяти шістьох) простих іменних акцій номінальною вартістю 185 (сто вісімдесят п’ять гривень) грн. 00 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23 квітня 2015 року є 557 (п’ятсот п’ятдесят сім) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2015 року, загальна кількість голосуючих акцій становить 81 (вісімдесят одна) шт.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 0 (нуль) голосуючих акцій, що складає 0 % (нуль) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не досягнуто, Збори неправомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

 

 

 

Голова Реєстраційної комісії                                                                                                  Л. П. Пудло

 

 

 

Член Реєстраційної комісії                                                                                                      Ю. І. Мацько

 

 

 

Член Реєстраційної комісії                                                                                                      І. В. Питель