Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Перрi Джонатан Чарльз
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   30.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 79019 Львiвська обл., м. Львiв, Шевченкiвський р-н Ткацька, буд. 10
4. Код за ЄДРПОУ 00382154
5. Міжміський код та телефон, факс (032) 240-25-00 (032) 240-25-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
  (дата)
2. Повідомлення 0 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці svitoch.emitent.org.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2014 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Мiщиха Ольга Олексiївна КА 159445
18.04.1996 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0.00882
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Мiщихи Ольги Олексiївни. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Мiщиха Ольга Олексiївна володiє 42 шт. простими iменними акцiями Товариства. Мiщиха Ольга Олексiївна перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї з 15.04.2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Питель Iван Васильович КА 446580
29.05.1987 Камянка-Бузьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0.00042
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Пителя Iвана Васильовича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Питель Iван Васильович володiє 2 шт. простими iменними акцiями Товариства. Питель Iван Васильович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 15.04.2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Гадада Iгор Володимирович КА 495785
30.10.1987 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0.01134
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Гадади Iгора Володимировича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Гадада Iгор Володимирович володiє 54 шт. простими iменними акцiями Товариства. Гадада Iгор Володимирович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 15.04.2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Сидорак Наталiя Петрiвна Н/д Н/д
Н/д
0.00294
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Сидорак Наталiї Петрiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Сидорак Наталiя Петрiвна володiє 14 шт. простими iменними акцiями Товариства. Сидорак Наталiя Петрiвна перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 15.04.2011 року. Згоду на розкриття паспортних даних особа ненадала. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бiшко Дарiя Василiвна КА 430323
16.05.1997 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0.0003
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Бiшко Дарiї Василiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Бiшко Дарiя Василiвна володiє 1 шт. простих iменних акцiй Товариства. Бiшко Дарiя Василiвна перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 15.04.2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Мiщиха Ольга Олексiївна КА 159445
18.04.1996 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0.0088
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Мiщиху Ольгу Олексiївну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: агент з постачання у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 42 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0088 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Питель Iван Васильович КА 446580
29.05.1997 Камянка-Бузьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0.0004
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Пителя Iвана Васильовича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: провiдний юрисконсульт у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 2 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0004 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Гадада Iгор Володимирович КА 495785
30.10.2000 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0.0114
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Гададу Iгора Володимировича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: iнженер-механiк у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 54 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0004 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Сидорак Наталiя Петрiвна Н/д Н/д
Н/д
0.0029
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Сидорак Наталiю Петрiвну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: начальник господарського вiддiлу у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». Згоду на розкриття паспортних даних особа ненадала. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 14 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0029 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бiшко Дарiя Василiвна КА 430323
16.05.1997 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0.0003
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Бiшко Дарiю Василiвну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 1 штукою простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0003 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Мiщиха Ольга Олексiївна КА 159445
18.04.1996 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
0.0088
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" Мiщиху Ольгу Олексiївну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього голови Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: агент з постачання у ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 42 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0088 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.