Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Перрi Джонатан Чарльз

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00382154

4. Місцезнаходження

79019, Львівська обл., м. Львiв, Шевченкiвський р-н, вул. Ткацька, буд. 10

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 240-25-00; (032) 240-25-55

6. Електронна поштова адреса

office.svitoch@ua.nestle.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

82 (1835)

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

svitoch.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

1. Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територiальним чи виробничим принципом.

2. У Статутному капiталi вiдсутня державна частка, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного становища.

3. Єдиним засновником Товариства є колективне пiдприємство "Львiвська кондитерська фiрма "Свiточ", код за ЄДРПОУ 00382154, якому на момент створення належало 100% акцiй. На час складання Звiту засновник акцiями Товариства не володiє.

4. На пiдставi  положень статтi 162 Господарського кодексу України та статтi 505 Цивiльного кодексу України iнформацiя про повний перелiк акцiонерiв Товариства не наводиться.

5. Засновники Товариства - фiзичнi особи - вiдсутнi.

6. Фiзичнi особи, що мають 10% i бiльше акцiй, вiдсутнi.

7. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.

8. Цiннi папери Товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались.

9. Облiгацiї не випускались.

10. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались.

11. Похiднi цiннi папери Товариством не випускались.

12. Акцiї власної емiсiї Товариством не викупались.

13. Акцiї Товариства переведено у бездокументарну форму iснування. Сертифiкати акцiй, згiдно з порядком вилучення та знищення, втратили чиннiсть. Бланки сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не замовлялись, сертифiкати iнших цiнних паперiв не видавались.

14.  Борговi цiннi папери не випускались.

15. Iпотечнi облiгацiї не випускались.

16. Прострочка сплати чергових платежiв за договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня.

17. Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати.

18. Товариство не випускало сертифiкати ФОН.

19. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

20. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.

21. Незаповненi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.

22. "Н/д" означає "немає даних".

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ №391180

3. Дата проведення державної реєстрації

11.07.1996

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

88111060

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

778

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв

10.83 Виробництво чаю та кави

10. Органи управління підприємства

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" є акцiонерним Товариством, тому, вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 р. за № 2826 - iнформацiю про органи управлiня емiтента Товариство не заповнює.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «IНГ Банк Україна»

2) МФО банку

300539

3) поточний рахунок

26007003011810

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «IНГ Банк Україна»

5) МФО банку

300539

6) поточний рахунок

26002213011810

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV (Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв)

073731

30.08.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

16.08.2017

Опис

Питання щодо продовження термiну дiї лiцензiї буде розглянуто в 2017 роцi.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

Н/д

Опис

Статутотом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Колективне пiдприємство "Львiвська кондитерська фiрма "Свiточ"

00382154

79019Україна м. Львiв вул. Ткацька, 10

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перрi Джонатан Чарльз

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 706796865 12.05.2008 Нацiональний паспортний центр Великобританiї

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Унiверситет Ла Троб (Австралiя). Магiстр у сферi виробничої i харчової промисловостi

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Nestle UK, директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.06.2012 до 08.06.2014 р.

9) Опис

Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального Виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень колегiального Виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Обрано рiшенням Наглядової ради товариства, Протокол №7 вiд 15.06.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлик Вiкторiя Миронiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 616824 16.11.2004 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй областi

4) рік народження**

19787

5) освіта**

Державний унiверситет «Львiвська Полiтехнiка», спецiальнiсть «облiк i аудит»

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

«ТзОВ Ейч ТI ПРОПЕРТI Вест», головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.04.2011, безстроково.

9) Опис

До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:

- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;

- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Також, повiдомляємо, що Бiлик Вiкторiя Миронiвна призначена на посаду головного бухгалтера з 11.04.2011р. (нак.№104 вiд 11.04.11).

З 30.03.2012р по 05.03.2013 знаходилась у дородовiй та пiсляродовiй вiдпустках та догляду за дитиною.

З 11 .03. 2013 року приступила до обов’язкiв головного бухгалтера ( нак. №14 вiд 05.03.13).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Георгiос Лампас

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

AH 4032372 08.06.2011 A.E.A.-N.P.C.

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Унiверситета м. Кентерберi, ступiнь Магiстра з питань ведення бiзнесу

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Нестле Україна»

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012 до переобрання

9) Опис

Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце працi - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», директор фiнансiв. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", що володiє 96,96% акцiй. Обрано Головою Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Талько Вiталiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 538508 06.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища, диплом Вiйськового Краснознаменного iнституту, квалiфiкацiя юриста

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Нестле Україна", начальник юридичного вiддiлу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012 до переобрання

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ТОВ "Нестле Україна", начальник юридичного вiддiлу. Iнститут законодавства ВР України: аспiрантура Iнституту законодавства, старший науковий спiвробiтник, завiдуючий вiддiлом мiжнародного права та порiвняльного законодавства, в.о. завiдуючого вiддiлом кримiнального, виправного законодавства. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", яка володiє 96,96% акцiй. Обрано загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Генадiй Юр’євич

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 218172 25.04.2003 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища, Диплом Київського державного унiверситету iм.Т.Шевченко журналiстика, спецiалiст

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Нестле Україна", керiвник вiддiлу зi зв'язкiв з громадськими органiзацiями та внутрiшнiми комунiкацiями.

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012 до переобрання

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ТОВ "Нестле Україна": керiвник вiддiлу зi зв'язкiв з громадськими органiзацiями та внутрiшнiми комунiкацiями. Займанi посади: "Динамо": iнструктор з фехтування; Державний комiтет Ради Мiнiстрiв УРСР по телебаченню i радiомовленню: редактор; Державний комiтет Української РСР по телебаченню i радiомовленню: випускаючий спортивних передач, редактор спортивних програм, вiдповiдальний випускiв; Вiйськова частина: кореспондент газети "Знамя победы", диктор-режисер; "Рабочая газета": кореспондент; "Республиканский коммерческий центр ГОССНАБА УССР": начальник бюро рекламної iнформацiї; СП "Фемтек": координатор зi збуту готової продукцiї, старший спецiалiст з маркетингу; Iнформацiйно-рекламне агенство: директор з маркетингу; Мiнiстерство зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України: начальник секретарiату мiнiстерства; КМДА: начальник управлiння зовнiшньоекономiч-них програм; Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України: заступник керiвника торговельно-економiчної мiсiї; ТОВ "ЧФТ Україна ЛТД": виконавчий директор, директор; Нацiональна телекомпанiя України: вiце-президент. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", яка володiє 96,96% акцiй. Обрано загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яценко Вiкторiя Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 960437 14.06.1999 Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища, диплом спецiалiста Вiнницького державного педагогiчного унiверситету iменi М.Коцюбинського, квалiфiкацiя вчителя англ. мови i лiтератури та нiм. мови

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Нестле Україна", старший фахiвець iз закупок

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012 до переобрання

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ТОВ "Нестле Україна": старший фахiвець iз закупок. Нестировська школа-iнтернат: вчитель музики i спiвiв; Спiльне пiдприємство "Iнтербiофарм": секретар-референт; ТОВ "Фарм-Союз": секретар-референт, менеджер ЗЕД; "Мобiл Ойл Поланд Сп. З о. о в Українi": представник з обслуговування клiєнтiв; ТОВ "Роберт Бош ЛТД": спецiалiст-аналiтик по дослiдженню товарного ринку; ТОВ "Валмi Автомотiв": фахiвець; ТОВ "ВIК Оiл Україна": заступник директора; ТОВ "Нестле Україна": старший фахiвець iз закупок. Загальний стаж роботи- 21 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", яка володiє 96,96% акцiй. Обрано загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вренгер Клара Аугуста Маргарет

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н C5HNNPLRG 02.04.2009 м. Франкфурт на Майнi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища, диплом Унiверситету Хоенхайм, вчена ступiнь iнженера технолога продуктiв харчування

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представник "Нестле С.А."

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012 до переобрання

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - "Нестле С.А.", представник . Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Загальний стаж роботи- 35 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Представник "Нестле С.А.", яка володiє 96,96% акцiй. Обрано загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiщиха Ольга Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 159445 18.04.1996 Залiзничним РВ УМВС у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, "Технологiя хлiбопекарського макаронного i конд. виробництва, iнженер-технолог

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", керiвник групи матерiального постачання

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 3 роки

9) Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї - Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ", керiвник групи матерiального постачання. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Загальний стаж роботи- 41 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мiщиха Ольга Олексiївна

КА 159445 18.04.1996 Залiзничним РВ УМВС у Львiвськiй областi

31.12.1999

42

0.0088

42

0

0

0

Генеральний директор

Перрi Джонатан Чарльз

д/н 706796865 12.05.2008 Нацiональний паспортний центр Великобританiї

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Олiйник Ольга Степанiвна

МЕ 616824 16.11.2004 Франкiвське РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй областi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Георгiос Лампас

АН 4032372 08.06.2011 A.E.A.-N.P.C.

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Талько Вiталiй Леонiдович

СН 538508 06.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Радченко Генадiй Юр'євич

МЕ 218172 25.04.2003 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Яценко Вiкторiя Володимирiвна

АА 960437 14.06.1999 Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Вренгер Клара Аугуста Маргарет

д/н C5HNNPLRG 02.04.2009 м. Франкфурт на Майнi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Усього

42

0.0088

42

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

"Нестле С.А."

00001339

01800 Швейцарiя Вевей 3 Вевей Авеню Нестле, 55

 

461816

96.96

461816

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

461816

96.96

461816

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.05.2013

Кворум зборів**

97,93

Опис

Згiдно з рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (протокол №1 вiд 12 березня 2013 року), 30 травня 2013 року о 14 годинi 00 хвилин за адресою: 79019, Україна, м. Львiв, вул. Ткацька, 10, зал для конференцiй, 4 поверх, вiдбулись черговi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

1. Про обрання Лiчильної комiсiї.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.

5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.

6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.

8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк та план розподiлу прибутку на 2013 рiк.

Кворум для проведення Зборiв було досягнуто, на річних Загальних зборах акціонерів 30.05.2013 р. (прот.№2) було зареєстровано 49 акціонерів, що володіють 466 429 штуками простих іменних акцій, що складає 97,9 3% від загальної кількості. Голосування вiдбулось за кожним питанням порядку денного.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ бул. Лесi Українки, буд. 34-A, под. 3, поверх 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286546

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 222-78-96

Факс

(044) 585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" та ТОВ "ГРАД-ЦП" укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах Е-8-2011/70 вiд 25.01.2011 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20782312

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Артема, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1039-ПЛ

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.12.2009

Міжміський код та телефон

(044) 238-62-38,238-2656

Факс

044 581 0455

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi, добровiльне страхування водiя та пасажирiв вiд нещасного випадку

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Система-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

30387930

Місцезнаходження

79000 Україна Львівська д/н м.Львiв пр.Чорновола,7 / оф. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А № 003875

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.06.1999

Міжміський код та телефон

(032)-241-70-11

Факс

(032)-241-70-11

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 75 серiя АВ 000075 вiд 20.03.2012р. Унесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 20.03.2012 року №412.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Н/д

Опис

Мiж ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ" та ПАТ "НДУ" укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.01.2011

№06/13/1/11

Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000112973

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

185.000

476276

88111060.00

100

Опис

ISIN UA1301061008 недiйсний з 21.03.2011 року.

 

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство “Львiвська кондитерська фабрика “Свiточ” (надалi –Товариство) змiнило найменування з закритого акцiонерного товариства “Львiвська кондитерська фiрма “Свiточ” (iдентифiкацiйний код 00382154) у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiстьдоз Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Товариство є правонаступником закритого акцiонерного товариства “Львiвська кондитерська фiрма “Свiточ”.

Закрите акцiонерне товариство ”Львiвська кондитерська фiрма “Свiточ“ було створене на пiдставi Установчого договору шляхом перетворення Львiвської кондитерської фiрми “Свiточ” з колективною формою власностi у закрите акцiонерне товариство згiдно з рiшенням Установчих зборiв вiд 22 червня 1996 року (Протокол №1).

 

Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй та дочiрнiх пiдприємств.

 

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду(осiб) - 849.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)-811.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)-8.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб)-1.
Фонд оплати працi - усього (тис. грн.) -41171,6.

 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Iнформацiя вiдсутня.

 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Облiкова полiтика Товариства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

 

Основним видом продукцiї Товариства є виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання. Основним ринком збуту є Україна.

 

За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались оперцiї вiдчудження або придбання активiв у значних розмiрах.

 

Жодних правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року неукладались. Тим паче, Товариство не має дочiрнiх/залежних пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв.

 

Основнi засоби знаходяться на територiї Товариства по вул.Ткацька, 10 у м.Львовi

 

Проблеми, а краще їх назвати ризиками, що можуть негативно впливати на роботу пiдприємства, та нести загрозу товариству можна подiлити на такi: полiтичний, економiчний, валютний, комерцiйний та юридичний ризик.
Найефективнiшим заходом нейтралiзацiї ризику є постiйне спостереження за змiнами у законодавствi та дотримання вимог чинного законодавства. Також головна роль юриста - дiяти на випередження. Бiзнес завжди вiдчуває себе бiльш впевнено, якщо юристи дiють на випередження, якщо вони здатнi в поточнiй дiяльностi компанiї побачити ризики, iдентифiкувати їх, оцiнювати i пропонувати ефективнi шляхи їх усунення або мiнiмiзацiї, якщо усунути їх неможливо.

 

Сплачено 1 600 тис.грн. на пiдставi податкових повiдомлень-рiшень

 

Пiдприємство розвивається за рахунок власних коштiв.

 

Своєчасно невиконаних на кiнець 2013 року договорiв, пiдприємство не має.

 

Вiдсутня.

 

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

 

Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не було учасником судових справ.

 

Змiна реєстратора вiдбулася на виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 02 грудня 2010 р. з метою приведення форми iснування акцiй Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. Розiрвано Договiр про надання послуг по веденню реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, що був укладений мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйно- консалтингова фiрма "Акцiонер" вiд 03 листопада 2010 р. № 06-10Р/558 з 10.березня 2011р. Акт прийому передачi документiв системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 16 березня 2011 р.
Сторони: Реєстратор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйно- консалтингова фiрма "Акцiонер", код за ЄДРПОУ - 2370267; Емiтент: ЗАТ "Львiвська кондитерська фiрма "Свiточ", код за ЄДРПОУ 00382154; Зберiгач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ", код за ЄДРПОУ - 37045775 (нинi, Депозитарна установа – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, лiцензiя серiї АЕ №286546, видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 08.10.2013р., строк дiї з 12.10.2013р. необмежений).
Держава акцiями Товариства не володiє.

Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

49461

54425

0

0

49461

54425

машини та обладнання

220738

209513

0

0

220738

209513

транспортні засоби

48

0

0

0

48

0

інші

4054

4745

0

0

4054

4745

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

274301

268683

0

0

274301

268683

Опис

Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

396623

367449

Статутний капітал (тис. грн.)

88111

88111

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

88111

88111

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 .

Висновок

Положення ст. 155 Цивiльного кодексу Україн «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї» -дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

103365

X

X

Опис:

Дата виникнення забов'язання - 12.2013 р.
Непогашена частина боргу (тис. грн.) - 103365
Вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) - ----
Дата погашення - 01.2014 р.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Борошнянi кондитерськi вироби

т.

169990.2

17.4

т.

169990.2

17.4

2

Шоколаднi кондитерськi вироби

т.

403516.7

41.2

т.

403516.7

41.2

3

Кава

т.

405023.1

41.4

т.

405023.1

41.4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

73

2

Пакувальнi матерiали

14

3

Змiннi витрати

7

4

Фiксованi витрати

6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.04.2013

26.04.2013

Відомості про проведення загальних зборів

02.04.2013

02.04.2013

Спростування

18.03.2013

18.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

18.03.2013

18.03.2013

Спростування

18.03.2013

18.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Львiвський аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Д/н Д/н Д/н 01.01.1900 Д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Львiвський аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Д/н Д/н Д/н 01.01.1900 Д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

вiд 20 березня 2014р.

щодо фiнансової звiтностi

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Львiвської кондитерської фабрики«Свiточ»

станом на 31 грудня 2013 року

м. Львiв – 2014

1.                   Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006р. № 3480-IV.

 При складанні висновку аудитори керувалися «Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітента цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011 р. № 1360.

При складанні цього висновку аудитором у відповідності до розділу 290 «Незалежність» Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2010р.) було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.

1. Адресат.

 

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Львівської Кондитерської фабрики «Світоч», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

 

2. Вступний параграф:

2.1.Основні відомості про емітента :

 

Повне найменування:

ПАТ «Львівська Кондитерська фабрика «Світоч»

Код за ЕДРПОУ

00382154

Місцезнаходження

79019 м.Львів вул

.ткацька,10

Дата та орган реєстрації

11.07.1996р. Львівською міською радою народних депутатів

Основні види діяльності

·           Виробництво та реалізація кондитерських виробів;

·           Виробництво, переробка імпорт та/ чи реалізація продуктів харчування, в т.ч. кави та продуктів її переробки, какао продуктів, концентратів, бульйонних кубиків, продуктів швидкого приготування, йогуртів, молочних продуктів та продукції переробки молока, тощо;

 

 

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

 

При проведенні перевірки аудитор  керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України:

- «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3480);

- «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року № 448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ 448/96);

- «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями (надалі – ЗУ № 514);

- «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3125);

- Міжнародними стандартами фінансової звітності - (надалі МСФЗ);

- іншими нормативно - правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

- баланс (звіт про фінансовий стан)станом на 31.12.2013 року;

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2013 рік;

- звіт про власний капітал за 2013 рік;

- примітки до річної фінансової звітності  за 2013 рік.

- додаток до приміток до річної фінансової звітності « Інформація за сегментами» за 2013рік.

Фінансова звітність Товариства за 2013фінансовий рік є річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

 

2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів  проведеного аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

2.5. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся ,фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

ПАТ «ЛКФ «Світоч» створене шляхом перетворення Львівської Кондитерської фірми "Світоч" з колективною формою власності, згідно з рішенням установчих зборів від 22.06.96р. (Протокол № 1). Свідоцтво про перереєстрацію № 06382154 від 11.07.96р. Статутний фонд становив 3 390млрд.крб. і був розділений на 339тисяч простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000 000крб.кожна. Акції розподілено між акціонерами згідно установчого договору.

    27.09.98р. в зв’язку зі зміною статутного фонду зареєстровано нову редакцію Статуту ЗАТ ЛКФ "Світоч".  В зв’язку із внесеними змінами статутний фонд становив 62715000грн. і розділений на 339тисяч простих іменних акцій номінальною вартістю 185грн. кожна. Акції розподілено між акціонерами згідно установчого договору.

 25.01.99р. в зв’язку із змінами внесеними до статуту,  статутний фонд становив 32 118 220грн. та поділений на 173 612 простих іменних акцій номінальною вартістю 185грн. кожна.

  17.03.99р. внесено зміни до статуту в зв’язку із внесенням інвестиції та збільшенням  статутного фонду в розмірі 88 111 060грн. поділеного на 476 276простих іменних акцій.

  Згідно з інвестиційною угодою від 30.09.98р. компанією NESTLE  здійснено інвестицію в розмірі 41млн.дол.США, викупивши 357 207 простих іменних акцій номінальною вартістю 185грн.кожна, що становило 75% статутного фонду.

  AVENUE NESTLE 55

  CH –1800 VEVEY (Швейцарія)

  Реєстраційний номер 3.52 торгового реєстру кантону Во (Швейцарія)

  Між ЗАТ ЛКФ "Світоч"  та компанією NESTLE було укладено ряд договорів про придбання акцій, а саме:

Договір № 3800/А від 22.12.98р. про придбання 54543простих іменних акцій;

Договір № 3800/В від 22.12.98р. про придбання 302664 простих іменних акцій;

Договір № 3800/С від 28.05.99р. про придбання 22173 простих іменних акцій;

Договір № 3800/D від 12.07.99р. про придбання 29075 простих іменних акцій;

Договір № 3800/Е від 01.09.99р. про придбання 9564 простих іменних акцій;

Договір № 3800/F від 12.10.99р. про придбання 3644 простих іменних акцій;

Договір № 3800/G від 03.12.99р. про придбання 2793 простих іменних акцій;

Договір № 3800/Н від 03.03.00р. про придбання 3444 простих іменних акцій;

Договір № 3800/І від 07.04.00р. про придбання 2612 простих іменних акцій.

 Останні зміни до Статуту затвердженні загальними зборами ЗАТ ЛКФ "Світоч" (Протокол № 17 від 12.06.03р.), та зареєстровані Департаментом економічної політики та ресурсів виконкому Львівської міської Ради від 26.06.03р. за  № 11312

  Згідно останніх зареєстрованих змін Статутний фонд ЗАТ ЛКФ "Світоч " становить 88 111 060грн. і поділений на 476 276 простих іменниїх акцій номінальною вартістю 185грн. кожна. Дані акції розподілені між акціонерами "Товариства ", згідно установчого договору.

  Відповідно до останніх  змін, іноземний інвестор Компанія "NESTLE" внесла в статутний фонд "Товариства" :

майно в сумі 319700 дол.США

машину вафельних трубочок "HAAS" – 42965дол.США

міксери "VIKARS" – 13740дол.США

систему подачі борошна "REIMELT" – 139995дол.США

грошові кошти в сумі – 18480354 дол.США

  Згідно ст.13 Закону України "Про режим іноземного інвестування " Компанія NESTLE  S.A. інформувала про здійснену іноземну інвестицію. Інформаційні повідомлення були зареєстровані Львівським обласним управлінням зовнішніх економічних зв’язків, а саме:

№ 1346-1-3-372 від 13.09.99р. про придбання акцій згідно договорів №№ 3800/А, Б, С на загальну суму 10421768 дол.США

№ 1346-1-3-402 від 10.12.99р. про придбання акцій згідно договорів №№ 3800/Б, D, С, E, F на загальну суму 2827118 дол.США

№ 1346-3-3-429 від 16.02.00р. про придбання акцій згідно договорів №№ 3800/Б на загальну суму 319700 дол.США

№ 1346-1-3-470 від 11.04.00р. про придбання акцій згідно договорів №№ 3800/Б, на загальну суму 7660432,2дол.США

№ 1346-1-3-510 від 11.04.00р. про придбання акцій згідно договорів №№ 3800/G, H, I  на загальну суму 122636,43дол.США

01.06.2011р. (протокол №26 від 15.04.2011р.) зареєстровано зміни до Статуту підприємства, згідно  яких найменування  Закритого акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика “Світоч» змінено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,  у Публічне акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика “Світоч».

Станом на 31.12.2013 року Статутній фонд Товариства складає Статутний фонд на ПАТ  ЛКФ "Світоч"  становить 88 111 060грн. й поділений на чотириста сімдесят шість тисяч двісті сімдесят шість акцій  номінальною вартістю  сто вісімдесят п’ять гривень кожна згідно статуту. Всі акції перебувають в обігу, вилучення акцій не відбувалося.

Вид  акцій – прості  іменні, форма  випуску – бездокументарна (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 11.07.1996р. №  запису 11312 ).

 Несплаченої  частки  статутного  капіталу  немає.

Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу, не відбувалося.

Відповідно до зведеного облікового реєстру, станом на 31.12.2013року акціонерами, частки яких перевищують 5% статутного капіталу ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», є:

компанія NESTLE S.A, яка  володіє  461 816 простих іменних акцій на загальну суму корпоративних прав в розмірі 85 435 960грн., що становить 96,96% статутного фонду підприємства.

Протягом 2013 року не відбувались зміни власників акцій (їх часток), яким належить більш як 5% статутного капіталу ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»Усі процедури по формуванню та сплаті статутного фонду виконані з дотриманням чинного законодавства України.

У процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов’язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

2.6. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності. Облікові записи складалися з записів у первинних документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Обов’язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю акціонерного товариства.

Аудитором було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність.

Зібрані докази не дають аудитору підставу сумніватись в здатності Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» безперервно продовжувати свою діяльність.

Слід вважати, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудитора.

На думку аудитора, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно - позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» станом на 31.12.2013 року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

3. Інша допоміжна інформація - Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360

 

3.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

 

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Станом на 31.12.2013 р. чисті активи ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»складають:

 

Розрахунок чистих активів

Найменування показника

Значення, тис. грн.

Відхилення

 

на 01.01.2013 року

на 31.12.2013року

 

 

1

2

3

4

 

Актив

 

Нематеріальні активи

83

17

-66

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

25326

30414

5088

 

Основні засоби

274301

268683

-5618

 

Відстрочені податкові активи

0

73

73

 

Справедлива залишкова вартість інвестиційної нерухомості

0

0

0

 

Виробничі запаси

81692

74234

-7458

 

Незавершене виробництво

4581

7134

2553

 

Готова продукція

367

49

-318

 

Товари

0

18

18

 

Дебіторська заборгованість

71331

114188

42857

 

Векселі одержані

0

0

0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

399

4996

4597

 

Інші оборотні активи

0

162

162

 

Витрати майбутніх періодів

0

20

20

 

Всього активів

458080

499988

41908

 

Пасив

 

Відстрочені податкові зобов"язання

5544

0

-5544

 

Короткострокові кредити банків

0

0

0

 

Кредиторська заборгованість

84975

100896

15921

 

Інші пасиви

112

2457

2345

 

Інші поточні зобов"язання

0

12

12

 

Всього пасивів

90631

103365

12734

 

Чисті активи

367449

396623

29174

 

 

Різниця між чистим прибутком та чистими активами в розмірі 1 098тис.грн. виникла за рахунок коригування нерозподіленого прибутку минулих періодів (рахунок 44), а саме: за результатами звірки ДПІ по податку на прибуток було зменшено зобов’язання з податку на прибуток (рахунок 64102) внаслідок звернення в суд зі скаргою на рішення ДПІ.

 

4.2. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Товариство у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Прийняття рішень загальними зборами акціонерів, наглядовою радою про відчуження майна товариства в обмін на корпоративні права, укладання кредитних договорів на значну суму, у звітному році не відбувалось.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур аудитором не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, можна зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

 

4.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Товариство у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону:

№ пункту статті 70

ВИМОГИ ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Наявність (так/ні)

Виконання значних правочинів

1.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою

У 2013 році зазначених випадків не було

 

 

 

Статутом акціонерного товариства визначені додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних правочинів

Ні

 

 

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочин виноситися на розгляд загальних зборів.

У 2013 році зазначених випадків не було

 

2.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради

У 2013 році зазначених випадків не було

 

 

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

У 2013 році зазначених випадків не було

 

 

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

У 2013 році зазначених випадків не було

 

3.

На дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори прийняли рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Ні

 

 

4.

Значний правочин, застосовуються як додатковий до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом акціонерного товариства

Ні

 

5.

Заборона ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

 

Так. Випадки поділу предмету правочину з метою ухилення від передбаченого Законом «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину не виявлені     

 

 

На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів можна зробити висновок, що Товариство  дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

                4.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

 

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова  рада  акціонерного  товариства  може прийняти  рішення  щодо запровадження   в товаристві   посади   внутрішнього аудитора   (створення  служби внутрішнього  аудиту). Наглядова рада за пропозицією  голови  наглядової  ради  у встановленому  порядку  має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар  є  особою,  яка  відповідає  за  взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.
            Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту  повинен відповідати  Закону України «Про акціонерні товариства».

     Однак,  Товариство не обирало корпоративного секретаря.

          Наглядова  рада  акціонерного  товариства  не прийняла  рішення  щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора.  

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту .

1) Наявність рішення (згідно до Закону України «Про акціонерні товариства») Наглядової  ради  акціонерного  товариства  щодо запровадження   в товаристві   посади   внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього  аудиту) – рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) Наглядовою радою товариства не приймалось, посада не запроваджувалась, служба не створена.

2) Наявність рішення щодо обрання корпоративного секретаря – питання обрання корпоративного секретаря відноситься до компетенції Наглядової ради товариства, рішення  про обрання корпоративного секретаря не приймалось.

Організація роботи органів управління Товариства відповідає вимогам Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та інших нормативних актів.

В Товаристві забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур корпоративного управління, якими гарантується реалізація прав та інтересів акціонерів Товариства, та організація взаємодії між Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акціонерами.

Керівництво сприяє підвищенню взаємодії Товариства з його акціонерами та іншими учасниками ринку цінних паперів.

Спостерігається підвищення інформаційної прозорості Товариства в інтересах акціонерів Товариства і потенційних інвесторів шляхом своєчасного розкриття повної та достовірної інформації про Товариство у відповідності до вимог законодавства щодо розкриття інформації і добровільно встановлених Товариством зобов’язань.

Системи обліку прав власності на акції Товариства організована вірно.

Налагоджена взаємодія з органами державної влади України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зберігачами, депозитаріями, реєстратором, Фондом державного майна України, учасниками Національної депозитарної системи України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, професійними асоціаціями, громадськими організаціями з питань корпоративного управління, регулювання майнових відносин та обігу цінних паперів Товариства.

3) Порядок формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства:

-          загальні збори акціонерів,

-          наглядова рада,

-          ревізійна комісія,

-          генеральний директор.

Порядок формування органів корпоративного управління акціонерного товариства визначався  статутом ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч».

4) Функціонування органів корпоративного управління:

- статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень – визначаються п. 9.2 Статуту ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч».;

- повноваження, порядок формування, склад та функції Наглядової ради визначені пунктом 9.2.4 Статуту ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч»;

- правовий статус, порядок формування, склад та функції Ревізійної комісії Товариства, права, обов’язки та відповідальність її членів – визначені пунктом 9.2.1 Статуту ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч»;

- у товаристві утворений одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор, порядок прийняття рішень яким встановлений пунктом 9.1 статуту Товариства.

5) Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією - протягом звітного року ревізійною комісією не проводились спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

 

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:

1)       відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,

2)       достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

-          загальні збори акціонерів,

-          наглядова рада,

-          генеральний директор.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функціонування органів корпоративного управління.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Протягом звітного року одноосібний виконавчий орган ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч» - Генеральний директор здійснювали поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

 

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

1)       прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»,

2)       наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

 

4.5. Інформація про дії, які відбулися протягом 2013 року:

            Дій які відбулись протягом 2013року та могли вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести  до значних змін вартості ЦП , визначених ч.1ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудиторською перевіркою не виявлено.

 

4.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

У своїй поточній діяльності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч», включає наступні складові:

-          стратегія та мета ризик – менеджменту;

-          управління ризиками;

-          загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;

-          джерела та механізми контролю за ризиками;

-          аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

 

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч»  внаслідок шахрайства.

Висновок аудитора

           Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика « Світоч» є норми МСФЗ.

         Аудитором проведено розрахунок річного балансу і звіту про фінансові результати та їх використання. Відхилень в валюті балансу та розбіжностей в звіті не встановлено.

       Результати перевірки дають можливість зробити висновок про те, що фінансова звітність складена на підставі дійсних облікових даних та данні окремих форм звітності відповідають один одному.

      Аудитором не спостерігалось проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, тому що не залучалися підприємством до проведення цієї процедури.

       Крім того, з урахуванням норм МСФЗ 1.16, що висловлює право суб'єкта господарювання оцінювати об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ, та можливість обмеженого звільнення від вимог, коли вартість дотримання цих вимог імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний підхід підприємства до оцінки первісної вартості основних засобів та документальне підтвердження облікових даних, підприємством прийнято рішення не здійснювати коригування амортизаційних відрахувань, та не змінювати фінансові результати.

На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність факторів, які викладені в попередніх абзацах, на підставі отриманих свідчень ми можемо висловити обґрунтовану незалежну умовно-позитивну думку про те, що фінансова звітність реально і точно відображає фінансовий стан підприємства на 31.12.2013 р., складена згідно з визначеною концептуальною основою та відповідає вимогам законодавства.

 

2.8. Основні відомості про аудиторську фірму:

1

Повне найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Львівський аудит»

2

Номер та дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, ким видано

Виписка серії АА № 544361 від 30.08.1995р.

Реєстраційний № 1 415 120 0000 008694

3

Код ЄДРПОУ

23273456

4

Місцезнаходження (код КОАТУУ)

4610137500

5

Телефон

0673102417

6

Електронна адреса

dzvinal@mail.ru

7

Номер, дата видачі, ким видано Свідоцтво про внесення  в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності 

Свідоцтво  про включення до реєстру аудиторських фірм № 1287 від 30.03.2001р., продовжене до  24.02.2016р.

8

Інформація про аудитора

 

 

 

 

Малюца Любов Григорівна (Сертифікат аудитора № 000420 від 30.11.95р., продовжений рішенням Аудитрської палати України № 207/2 до 30.11.2014р.)

9

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво № 0274 від 27.09.2012р.,рішення АПУ №257/4 від 27.09.2012

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту

 Договір про проведення обов’язкового аудиту (аудиторської перевірки)   вiд  «25» лютого 2014 р.

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту           

26.02.2014 р. – 20.03.2014 р.

 

Директор АФ

сертифікат серія А № 000420

 

                        

Малюца Л.Г.

 Аудиторський висновок (звіт) складено «20» березня 2014 року

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Регiстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

00.00

Кількість представників держави

00.00

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

00.00

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

00.00

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

00.00

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Вiдомостi вiдсутнi.

Інші (запишіть)

Вiдомостi вiдсутнi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Вiдомостi вiдсутнi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Вiдомостi вiдсутнi.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Вiдомостi вiдсутнi.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 12

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Вiдомостi вiдсутнi.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

Територія

Львівська

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

за КВЕД

10.82

Середня кількість працівників

778

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул. Ткацька, буд. 10, м. Львiв, Львiвська обл., 79019

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

83

17

0

первісна вартість

1001

581

581

0

накопичена амортизація

1002

498

564

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

25326

30414

0

Основні засоби:

1010

274301

268683

0

первісна вартість

1011

463208

487415

0

знос

1012

188907

218732

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

73

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

299710

299187

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

86640

81435

0

Виробничі запаси

1101

81692

74234

0

Незавершене виробництво

1102

4581

7134

0

Готова продукція

1103

367

49

0

Товари

1104

0

18

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

52043

102572

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


9655


8912


0

з бюджетом

1135

9425

2554

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

2987

2507

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

208

150

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

399

4996

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

399

4996

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

20

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

162

0

Усього за розділом II

1195

158370

200801

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

458080

499988

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

88111

88111

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

31140

31140

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

248198

277372

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

367449

396623

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

5544

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

5544

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

84975

100896

0

за розрахунками з бюджетом

1620

28

733

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

84

122

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

1602

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

12

0

Усього за розділом IІІ

1695

85087

103365

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

458080

499988

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Перрi Джонатан Чарльз

Головний бухгалтер

Бiлик Вiкторiя Миронiвна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

978530

989053

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -910920 )

( -914902 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


67610


74151

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

6779

8263

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -13201 )

( -13442 )

Витрати на збут

2150

( -2290 )

( -2424 )

Інші операційні витрати

2180

( -16452 )

( -15163 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


42446


51385

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

9

53

Інші доходи

2240

8368

5

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -28 )

( -87 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -14451 )

( -6321 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


36344


45035

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-8268

-3783

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


28076


41252

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

28076

41252

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

787751

837156

Витрати на оплату праці

2505

40501

34837

Відрахування на соціальні заходи

2510

14966

16317

Амортизація

2515

32522

27079

Інші операційні витрати

2520

81574

30180

Разом

2550

957314

945569

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Перрi Джонатан Чарльз

Головний бухгалтер

Бiлик Вiкторiя Миронiвна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


1115644


1208661

Повернення податків і зборів

3005

0

1132

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

231

6080

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

9

52

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

308

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1179

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -997976 )


( -945983 )

Праці

3105

( -35148 )

( -35858 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -16535 )

( -14883 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -29221 )

( -39316 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -13490 )

( -18681 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -8928 )

( -14407 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -6803 )

( -6228 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( -9631 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( -495 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -425 )

( -446 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

37574

169808

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

9988

40

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -42358 )

( -128238 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-32370

-128198

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -28 )

( -87 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-28

-87

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

5176

41523

Залишок коштів на початок року

3405

399

475

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-579

-41599

Залишок коштів на кінець року

3415

4996

399

 

Примітки

Н/д

Керівник

Перрi Джонатан Чарльз

Головний бухгалтер

Бiлик Вiкторiя Миронiвна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Товариство немає звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом).

Керівник

Н/д

Головний бухгалтер

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

за ЄДРПОУ

00382154

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

88111

0

31140

0

248198

0

0

367449

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

1098

0

0

1098

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

88111

0

31140

0

249296

0

0

368547

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

28076

0

0

28076

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

28076

0

0

28076

Залишок на кінець року

4300

88111

0

31140

0

277372

0

0

396623

 

Примітки

Н/д

Керівник

Перрi Джонатан Чарльз

Головний бухгалтер

Бiлик Вiкторiя Миронiвна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.

Продовження тексту приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.

Продовження тексту приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.

Продовження тексту приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової, додаються до аудиторського висновку Товариства.