Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»,

код за ЄДРПОУ 00382154, місцезнаходження: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10

(далі Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (протокол №1 від 07 березня 2014 року), 29 квітня 2014 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій, 4 поверх, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік;

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

10. Обрання членів Ревізійної комісії;

11. Про обрання голови та заступника голови Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

499988

458080

Основні засоби

268683

274301

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

81435

86640

Сумарна дебіторська заборгованість

114188

71331

Грошові кошти та їх еквіваленти

4996

399

Нерозподілений прибуток

277372

248198

Власний капітал

396623

367449

Статутний капітал

88111

88111

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

103365

85087

Чистий прибуток (збиток)

28076

41252

Середньорічна кількість акцій (шт.)

476276

476276

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

849

831

 

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24:00 годину 23 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення – о 13 год. 30 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, кабінет №204 ):

·         до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, зал для конференцій.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – начальник юридичного відділу Ворона Степан Васильович, телефон (032) 240 25 78, адреса: 79019, Україна, м. Львів, вул. Ткацька,10, кабінет №204.

Довідки за телефоном +38(032)240-2553.

 

Публікацію про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» було опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №55(1808)  21.03.2014 р.

 

Генеральний директор

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»                                                                                  Джонатан Перрі