Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Протокол № 25

Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного  товариства

Львівська кондитерська фірма “Світоч”   

 

2 грудня 2010 р.                                                         м. Львів

 

                   14.00 год. Розпочинає Загальні збори акціонерів  - голова Правління Едвард Сміт :

      Шановні акціонери та їх повноважні представники.  Я, Едвард Сміт, голова правління  від імені правління хочу надати  право начальнику юридичного відділу С.Вороні вести  Загальні збори  акціонерів до обрання Президії зборів.

С.Ворона : Шановні акціонери та уповноважені представники. У відповідності з вимогами Закону України “Про господарські товариства” Правління товариства прийняло рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Усі акціонери особисто були повідомлені про час, місце проведення Зборів та про порядок денний більш ніж за 45 днів. Крім того були опубліковані повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР - бюлетень  «Цінні папери України»  № 190  від 12.10. 2010р. та у місцевій пресі – газеті «Високий замок» №191 від 12.10.2010р. Крім того, Правління Товариства були прийняті до розгляду заяви акціонерів про включення до порядку денного додаткових питань. Доповнення порядку денного були опубліковані у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР - бюлетень  «Цінні папери України»  № 220  від 23.11. 2010р. та у місцевій пресі – газеті «Високий замок» №221 від 23.11. 2010р. Також Правління призначило Реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії -Пудло Любомир Петрович; Членів комісії Іваненко Анна Сергіївна, Мацько Юрій Іванович. У відповідності з чинним законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на  чергові  загальні збори акціонерів. Слово для оголошення надається Голові Реєстраційної комісії Пудло Любомиру Петровичу

 

Голова Реєстраційної комісії: Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ “Львівська кондитерська фірма”“Світоч”, наданих реєстратором ТОВ РКФ ”“Акціонер” станом на 2 грудня  2010 року, зареєстровано  у випуску 476 276 простих іменних акцій (випуск зареєстрований 19.03.1999 р. Львівським територіальним управлінням  ДКЦПФР за №76/13/99), всього по реєстру 557 акціонерів, які володіють  476 276 простими іменними акціями. Реєстрація акціонерів згідно повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за адресою, вказаною в повідомленні. Згідно реєстра акціонерів на 13.30годину зареєструвалися 49 акціонерів, які володіють 466 353 простими іменними акціями, що становить 97, 92 % від загальної кількості акцій. Таим чином кворум для проведення Загальних зборів зібраний. Збори правомочні приймати рішення.

 Слухали: пропозицію С.Ворони про затвердження  протоколу Реєстаційної комісії, яким  визначено   кворум зборів  та визнати правомочними  загальні збори акціонерів ЗАТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч». Загальні збори розпочати. Інших пропозицій не поступило. Голосування на загальних зборах відкрите: за принципом : одна акція - один голос. На голосування поставлена вказана пропозиція.  Реєстраційній комісії   запропоновано провести підрахунок голосів за внесену пропозицію.

 Підсумки голосування:                       “за” – 466268 ( 99,98  %)          
                                                         “проти” – не має голосів   

                                                                                     “утримались -  85( 0,02  %)  

Загальні збори постановили:

Затвердити протокол Реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів  та визнати правомочними  загальні збори ЗАТ “Львівська кондитерська фірма “Світоч”. Загальні збори розпочати.

 Слухали: пропозицію С.Ворони  про обрання  робочих органів загальних зборів, а саме: Лічильної комісії в складі 3 –х осіб з числа членів Реєстраційної комісії:  Пудло Л.П. - голова комісії;   Членів комісії: Іваненко А.С., Мацько Ю.І.Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

 Підсумки голосування:                      “за” – 466268 ( 99,98  %)           
                                                    “проти” – не має голосів   

                                                                                  “утримались” -  85( 0,02  %)  

Загальні збори постановили:

 обрати Лічильну комісію в складі : Пудло Л.П. - голова комісії;   Членів комісії: Іваненко А.С., Мацько Ю.І.

 Слухали : пропозицію С.Ворони  про  обрання Президії в складі 3 - х чоловік:

    1. Міщиха Ольга Олексіївна - голова  зборів;  2. Едвард Сміт,  голова  правління -член Президії;     3. Коломіщева   Олександра Йосипівна - секретар  зборів. 

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

 Підсумки голосування:                       “за” – 466268 ( 99,98  %)          
                                                         “проти” – не має голосів   

                                                                                    “утримались”-  85( 0,02  %)  

    Загальні збори  постановили:

    Обрати Президію в складі 3-х чоловік:

   1. Міщиха Ольга Олексіївна - голова  зборів;

2. Едвард Сміт,  голова  правління -член Президії;

   3.  Коломіщева Олександра Йосипівна - секретар  зборів.

  

    Слухали:  пропозицію голови зборів про  обрання  Секретаріату  в складі: Симанич Надія   Григорівна ;  Михайлина Олеся Іванівна; Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

       

 Підсумки голосування:                       “за” – 466268 ( 99,98  %)          
                                                         “проти” – не має голосів   

                                                                                     “утримались -  85( 0,02  %)  

Збори  постановили:

обрати Секретаріат в складі: Симанич Н.Г.;  Михайлина О. І.

Слухали:  пропозицію голови  зборів   затвердити наступний порядок денний :

  1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії

  2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської   діяльності  у        2009р.  

  3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.

  4. Затвердження річної фінансової звітності, розподілу прибутку. 

  5. Про зміни в Раді та  Правлінні Товариства.

  6. Про розірвання договору з реєстратором ТОВ “Світоч- Промреєстр”, обрання  

      нового  реєстратора та  затвердження  договору з ним .  

  7. Про переведення випуску простих іменних акцій ЗАТ ЛКФ “Світоч”  

      документарної   форми існування  у бездокументарну форму існування

     (дематеріалізацію).

  8. Про визначення дати припинення ведення реєстру акціонерів Товариства.

  9. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що

      підлягає дематеріалізації.

10.Про обрання зберігача, в якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах

     власникам  акцій випуску, що дематеріалізується.

11.Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в

     офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам   

    Товариства;

12.Про визначення способу персонального повідомлення власників акцій

     Товариства про  дематеріалізацію.

13. Затвердження рішення про дематеріалізацію.

14. Про зміни та доповнення до Статуту Товариства

15. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язанних з дематеріалізацією та 

      реєстрацією внесення змін до Статуту Товариства.

 

 Слухали: пропозицію акціонерів Турко К., Бондарчук Л., Канюка Н. про доповнення  пункту 4 порядку денного “Затвердження річної фінансової звітності, розподілу прибутку”  доповнити  положенням про виплату дивідендів.  Заяву  долучити до матеріалів зборів. Дане питання поставити на поіменне голосування Відобразити  у протоколі зборів результати поіменного голосування  акціонерів –міноритарників з усіх питань порядку денного, що будуть розглянуті та затверджені даними зборами .

Голова зборів поставила на голосування  пропозицію акціонерів Турко К., Бондарчук Л.В., Канюка Н..   Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                  “за” – 4440 ( 0,96  %)          
                                                          “проти” –  461913 (99,04%)   

                                                                                    “утримались”- не має голосів  

                                                                                       Рішення не прийнято

Слухали : пропозицію голови зборів  проголосувати за порядок денний, опублікований в пресі 23.11.2010р. та оголошений  на зборах. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                        “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                      “утримались”- не має голосів  

   Збори  постановили:

Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів ЗАТ Львівська кондитерська фірма Світоч

Слухали:  пропозицію голови зборів яка повідомила, що для покращення організації ведення загальних зборів  потрібно затвердити  регламент роботи та запропонувала наступний регламент:

-  основна доповідь –до 15-ти хвилин;

-  доповідь з  питань порядку денного–до 5-ти хвилин;

-  виступи в дебатах –до 5-ти хвилини;

-  відповіді на запитання – до 5-ти хвилин.

-  після півтора години роботи зробити перерву на 20 хв.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою мандатів. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

 Відповіді на запитання, які не стосуються порядку денного- наприкінці зборів

Роботу зборів завершити до 17 години.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Рішення приймаються простою більшістю голосів

 Підсумки голосування:                   “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                         “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                      “утримались”- не має голосів  

 Збори постановили:

затвердити запропонований регламент регламент роботи загальних зборів

акціонерів ЗАТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч»

Слухали:  пропозицію голови зборів  про порядок розгляду 2-4 питань порядку денного:

2.Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської  діяльності у 2009 р.       3. Звіт Ревізійної комісії товариства

     4. Затвердження річної фінансової звітності, розподілу прибутку (

Після  розгляду цих 3-х питань   зробити перерву до 20 хв. Після перерви приступити   

до обговорення. Бажаючі виступити з місця   можуть записуватись та передавати записки в Президію. Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумки голосування:                     “за” – 461913( 99,046  %)
                                                         “проти” – 4440 (0,96%)

                                                                    “утримались”- не має голосів

   Збори постановили :

Затвердити запропонований головою порядок розгляду 2-4 питань порядку денного 

                                                                                            

Слухали : по другому питанню “Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2009 році ” голову правління Едварда Сміта.  

 Голова правління доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2010 рік  Звіт додається  (Додаток №1)

Слухали: по третьому питанню. “Звіт Ревізійної комісії товариства”  голову Ревізійної комісії  О.Міщиху. Зачитала Звіт Ревізійної комісії. Запропонувала  Річний  звіт  (баланс та звіт  про фінансові  результати) – затвердити.

 Слухали:  по четвертому питанню порядку денного: “Затвердження річної фінансової звітності, розподілу прибутку”  фінансового менеджера А. Ходаня

Зачитав статті Балансу Товариства  та Звіту про фінансові результати  Товариства за 2009 рік (Додаток №2 до Протоколу). Запропонував затвердити річну фінансову звітність за 2009р, (баланс станом на 31.12.2009р. та Звіт про фінансові результати  за 2009рік.) . Чистий прибуток за   за 2009 рік  в сумі  21 626 тис. грн залишити на розвиток Товариства.

Слухали : пропозицію голови зборів про оголошення  перерви на 20 хвилин. після завершення  звітів   з трьох питань порядку денного

 Слухали : виступи  акціонерів Тимошенко Л., Прокуда С., які  в своїх виступах відмітили  що після приходу компанії Нестле багато зроблено  для вдосконалення виробництва і зміцненню становища фірми на ринку та висловили жаль що весь прибуток пронується і надалі скеровувати на розвиток підприємства.

Голова зборів поставила на голосування  пропозицію  затвердити Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської      діяльності у 2009 році. Інших пропозицій не поступало.  Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” –  461913 ( 99,046  %)           
                                               “проти” –  4440 (0,96%)   

                                                                                  “утримались”- не має голосів  

     Збори  постановили:

Затвердити Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2009 році.

 

Голова зборів поставила на голосування пропозицію про затвердження       

           звіту Ревізійної комісії товариства.  Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                         “проти” –  4440 (0,96%)   

                                                                                      “утримались”- не має голосів

    Збори  постановили:

        затвердити  Звіт Ревізійної комісії за 2009рік.

      

Голова зборів поставила на голосування пропозицію щодо затвердження річної фінансової   звітності , розподілу прибутку за 2009рік .

                  Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                      “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                     “утримались”- не має голосів  

   Збори  постановили:

затвердити  Баланс Товариства станом на 31.12.2009р. та Звіт про фінансові результати  за 2009рік. Чистий прибуток за   за 2009 рік  в сумі  21 626 тис. грн залишити на розвиток Товариства

 

Голова зборів:  Переходимо до обговорення п’ятого питання порядку денного: Про зміни  в   Раді  та  Правлінні Товариства.

 Слухали :начальника юридичного  відділу  С.Ворону, який запропонував в зв’язку з   

  переїздом на роботу в іншу місцевість відкликати зі складу Ради акціонерного товариства:

Бруно Лє Сікле, директора ТОВ «Нестле Україна»; Фредеріка Джозефа Ейхерна,  керівника технічного відділу ТОВ «Нестле Україна». Натомість обрати членами Ради акціонерного товариства:   Майкла Стюарта Кларка - фінансового директора ТОВ «Нестле Україна»; Клару Вренгер Аугусту Маргарет – директора  з виробництва ТОВ «Нестле Україна»

 Голова зборів поставила  дану пропозицію  на голосування. Рішення приймаються  простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                       “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                      “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

 5.1. Відкликати зі складу Ради акціонерного товариства:

- Бруно Лє Сікле , директора ТОВ «Нестле Україна»,

  -Фредеріка Джозефа Ейхерна,  керівник технічного відділу ТОВ «Нестле Україна»

5.2.Обрати членами Ради акціонерного товариства:

-   Майкла Стюарта Кларка - фінансового директора ТОВ «Нестле Україна»,

-  Клару Вренгер Аугусту Маргарет – директора  з виробництва ТОВ  «Нестле Україна»

 

        Слухали :  С.Ворону, який запропонував в зв’язку з   переїздом на роботу в іншу місцевість  та іншими причинами  відкликати зі складу Правління:  Майкла Стюарта Кларка, фінансового директора ТОВ «Нестле Україна»;  Енріко Наве, керівника відділу імпорту та збуту ТОВ «Нестле Україна».

        Обрати членами Правління:  Шарля Франсуа П’єр Наполеон Леонарді , керівника відділу імпорту та збуту ТОВ «Нестле Україна»;

Василя Ярославовича Боднара, начальника відділу собівартості та контролю ЗАТ «ЛКФ  Світоч»

   Голова зборів дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                        “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                      “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

 5.3. Відкликати  зі складу Правління:

- Майкла Стюарта Кларка, фінансового директора ТОВ «Нестле Україна»,

- Енріко Наве, керівника відділу імпорту та збуту ТОВ «Нестле Україна»,

5.4. Обрати членами Правління:

- Шарля Франсуа П’єр Наполеон Леонарді , керівника відділу імпорту та збуту ТОВ  «Нестле Україна»

- Василя Ярославовича Боднара, начальника відділу собівартості та контролю ЗАТ “ЛКФ  “Світоч“

    Голова зборів: Переходимо до обговорення  шостого питання порядку денного:

 «Про розірвання договору з реєстратором ТОВ “Світоч- Промреєстр”, обрання нового   реєстратора та  затвердження  договору з ним «.

Слухали: інформацію  С.Ворони про те, що реєстратор ТзОВ “Світоч-Промреєстр”  звернувся з листом  від 01.09.2010р № 257/09 про розірвання договору про надання послуг по веденню реєстру ЗАТ “ЛКФ Світоч” від 02/07-С/368 від 11.07 2007 року зі змінами та доповненнями  від 01.06.2009р. у зв’язку із закінченням 03 листопада 2010 р. терміну дії ліцензії та  припиненням  його діяльності як реєстратора

Правлінням Товариства  (протокол  засідання  правління №64 від 19.10 2010 р) було прийнято рішення про розірвання  з 01 листопада 2010 р. договору про надання послуг по веденню реєстру ЗАТ “ЛКФ Світоч” від 02/07-С/368 від 11.07 2007 року зі змінами та доповненнями  від 01.06.2009р з ТОВ «Світоч Промреєстр» , проведення заміни реєстратора, про передачу реєстру незалежному реєстратору ТОВ «Реєстраційно-консалтингова фірма «Акціонер»( код ЄДРПОУ 23730267) ліцензія серія АВ № 362068 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та запропонував затвердити дане рішення Правління.

 Голова зборів дану пропозицію поставила  на голосування. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913( 99,046  %)
                                                       “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                      “утримались”- не має голосів    

  Збори  постановили: 

6.1. Затвердити рішення Правління  Товариства  (протокол  №64 від 19.10 2010 р. про розірвання  з 01 листопада 2010 р. договору про надання послуг по веденню реєстру ЗАТ “ЛКФ Світоч” від 02/07-С/368 від 11.07 2007 року зі змінами та доповненнями  від 01.06.2009р. з ТОВ «Світоч Промреєстр»

 6.2. Затвердити рішення Правління (протокол №64 від 19.10.2010року) щодо обрання незалежного реєстратора реєстру власників цінних паперів ТОВ «РКФ «Акціонер» (код ЄДРПОУ 23730267).

 Обрати незалежним реєстратором ТОВ «Реєстраційно-консалтингова фірма «Акціонер»(код ЄДРПОУ 23730267) ліцензія серія АВ № 362068, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та затвердити з ним відповідну угоду.

 

  Голова зборів: переходимо до обговорення сьомого питання порядку денного « Про переведення випуску простих іменних акцій ЗАТ ЛКФ “Світоч” документарної  форми існування  у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію).

Слухали:  представника реєстратора  Савлук Олексія Сергійовича який запропонував  прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства

  Голова зборів дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                        “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                    “утримались”- не має голосів 

Збори  постановили:

7.1. Затвердити рішення про переведення випуску акцій Закритого акціонерного товариства  «Львівська кондитерська фірма «Світоч»,, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. (Додаток №3)

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

 

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):

Акції прості, іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску):

Дата реєстрації 19 березня 1999 року

видане Львівським територіальним

управлінням ДКЦПФР,

реєстраційний номер  76/13/1/99

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:

UA 1301061008

Номінальна вартість акції даного випуску:

185 (сто вісімдесят п’ять грн. 00 коп.)грн.

Кількість випущених акцій даного випуску:

476 276 (чотириста сімдесят шість

тисяч двісті сімдесят шість) шт.

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:

88 111 060 (вісімдесят вісім

мільйонів сто одинадцять тисяч

шістдесят грн. 00 коп.) грн.

 

Доручити Голові правління  провести дематеріалізацію акцій Товариства.                  

Доручити Голові правління повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення шляхом повідомлення простими листами

Доручити Голові правління опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

 

  Голова зборів: Переходимо до обговорення  восьмого питання порядку денного «Про визначення дати припинення ведення реєстру акціонерів Товариства.

Слухали: представника реєстратора , який  запропонував  визначити дату припинення ведення реєстру «10» березня 2011р.

        Голова зборів дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                        “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                       “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

8.1. Визначити дату припинення ведення реєстру «10» березня 2011 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється.

 

 Слухали: Представника  реєстратора , який  запропонував прийняти рішення  про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ "РКФ "Акціонер", у зв'язку з переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

       Голова зборів:  дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913 ( 99,046  %)            
                                                       “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                     “утримались”- не має голосів 

Збори  постановили:

8.2.Припинити дію договору на ведення реєстру , укладеного з ТОВ «РКФ «Акціонер».

 

 Голова зборів: Переходимо до дев’ятого у питанню порядку денного: «Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що    підлягає дематеріалізації.»

Представник реєстратора запропонував обрати депозитарія Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

        Голова зборів дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються  

        простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                  “за” – 461913 ( 99,046  %)  
                                                      “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                     “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили

9.Обрати депозитарій Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

  Доручити Голові правління підписати договір з депозитарієм Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" про обслуговування емісії.

 

  Голова зборів:  Переходимо до обговорення  десятого у питанню порядку денного:

«Про обрання зберігача, в якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам  акцій випуску, що дематеріалізується».

Слухали: представника реєстратора, який запропонував обрати зберігача Товариство з обмеженою відповідальністю "Град-цінні папери" (Ліцензія  серія АВ №533 951, видана ДКЦПФР 21.05 2010р.), у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

  Голова зборів  дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються  простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                  “за” – 461913 ( 99,046  %)  
                                                      “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                     “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили: 

10. Обрати зберігача Товариство з обмеженою відповідальністю "Град-цінні папери", у якого Товариство буде відкривати  рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Доручити Голові правління підписати договір із зберігачем Товариство з обмеженою відповідальністю "Град-цінні папери" про відкриття рахунків у цінних паперах. Доручити провести дематеріалізацію акцій Товариства.

 

Голова зборів: Переходимо до обговорення  одинадцятого  питання порядку денного: «Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства»

Слухали: представника реєстратора, який запропонував затвердити текст Повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів. (Додаток №4 ).

    Голова зборів  дану пропозицію поставила на голосування.Рішення приймаються  простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                  “за” – 461913 ( 99,046  %)  
                                                      “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                          “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

11.Затвердити текст Повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 4).

 

  Голова зборів: Переходимо до обговорення  дванадцятого  питання порядку денного: «Про визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства про  де матеріалізацію »

Слухали: представника реєстратора, який запропонував визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій Товариства шляхом розсилання простих поштових листів.

  Голова зборів дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                  “за” – 461913 ( 99,046  %)  
                                                      “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                    “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

12. Визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій Товариства шляхом розсилання простих поштових листів.

Голова зборів:  Переходимо до обговорення  тринадцятого  питання порядку денного: Про затвердження рішення про дематеріалізацію

  Слухали: представника реєстратора, який запропонував затвердити рішення  про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій).

       Голова зборів дану пропозиція поставила на голосування.

Рішення приймаються простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                   “за” – 461913 ( 99,046  %)
                                                      “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                     “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

   13.Затвердити рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування(дематеріалізація випуску акцій)» (Додаток №4).

        

   Голова зборів:  Приступаємо до чотирнадцятого   питання Про зміни та доповнення до  Статуту Товариства .

  Слухали: начальника юридичного відділу С.Ворону, який сказав, що при обслуговуванні обладнання  на загортальних та фасувальних машинах  використовуємо чорнила чорні та розріджувачі до крапле-струменевих маркіраторів . Згідно висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи  складовою  чорнил та розріджувачів  є прекурсори. Відповідно до Закону України  “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” на придбання, використання,  зберігання та знищення їх необхідно мати ліцензію, що видається на термін до 5 років Комітетом по контролю за наркотиками Міністерства здоров’я України. Також  Статут фірми необхідно доповнити положенням щодо провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів.  Запропонував  Статтю 4, підпункт 4.2. доповнити положенням  4.2.65. Провадження господарської     діяльності з   обігу прекурсорів, зокрема: придбання,  зберігання, використання, знищення   прекурсорів

  Голова зборів:  поставила дану пропозицію на голосування. Рішення приймаються  3/4 голосів .

Підсумки голосування:              “за” – 461913 ( 99,046  %)       
                                              “проти” –  4440 (0,96%)   

                                                                               “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

14.1.Статтю 4, підпункт 4.2. доповнити положенням 4.2.65. Провадження господарської   діяльності з   обігу прекурсорів, зокрема: придбання,  зберігання, використання, знищення   прекурсорів

Слухали: С.Ворону, який запропонував :Враховуючи прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства,  внести відповідні зміни до Розділу 5 Статуту Товариства, а саме: Викласти Статтю 7. Пункт 7.6 Статуту Товариства у наступній редакції:

Всі акції Товариства є простими іменними та існують виключно у бездокументарній формі. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється у Депозитарній системі України.

       Голова зборів дану пропозицію поставила на голосування. Рішення приймаються  3/4  голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913    ( 99,046  %)         
                                             “проти” –  4440 (0,96%)   

                                                                               “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

14.2.  Пункт 7.6 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

Всі акції Товариства є простими іменними та існують виключно у бездокументарній формі. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється у Депозитарній системі України.

     14.3. Затвердити Статут Товариства у новій редакції з урахуванням змін до пунктів   4.2.65,  7.6 Статуту.

 

Голова зборів:  Приступаємо до обговорення п’ятнадцятого   питання : “Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язанних з дематеріалізацією та  реєстрацією внесення змін до Статуту Товариства”.

Слухали:  С.Ворону, який запропонував надати наступні повноваження голові Правління, щодо вчинення дій, пов’язаних з дематеріалізацією акцій та реєстрацією нової редакції Статуту Товариства : провести реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в державних органах влади у визначений строк. Уповноважити  від імені акціонерів підписати Статут Товариства. Доручити Голові правління зареєструвати прийняте рішення про дематеріалізацію відповідно до чинного законодавства.

  Голова зборів  дану пропозицію поставила на голосування.  Рішення приймаються  простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913    (99,046  %)          
                                               “проти” – 4440 (0,96%)   

                                                                                 “утримались”- не має голосів  

Збори  постановили:

15. Доручити Голові Правління провести реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в державних органах влади у визначений строк. Уповноважити  від імені акціонерів підписати Статут Товариства.

       Доручити Голові правління зареєструвати прийняте рішення про дематеріалізацію відповідно до чинного законодавства.

                                                                                                   

Голова зборів: Шановні акціонери! Ми розглянули всі питання, винесені на Загальні збори. Ставиться на голосування питання про  закриття зборів. Хто за, проти, утримався? Дана пропозиція поставлена на голосування.

   Рішення приймаються  простою більшістю голосів 

Підсумки голосування:                    “за” – 461913    ( 99,046  %)         
                                           “ проти” –  4440 (0,96%)   

                                                                                “утримались”- не має голосів                                                                                                    

Голова зборів: Загальні збори акціонерів оголошую закритими.  Дякую всім за участь у    зборах.

 

Протокол складено у 4-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

 

Голова зборів                                    О.О. Міщиха       

 

 Секретар                                            О.Й. Коломіщева