Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВIТОЧ"

1.2. Організаційно-правова форма: Вiдкрите акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: вул.Ткацька, буд.10, м.Львів, Шевченківський, Україна, 79019

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382154

1.5. Міжміський код та телефон: (032) 240-25-00

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ №474255

1.7. Дата державної реєстрації: 11.12.1990

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://00382154.smida.gov.ua/

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

418603

316540

Основні засоби (за залишковою вартістю)

180470

151006

Довгострокові фінансові інвестиції

166

166

Запаси

134863

82378

Сумарна дебіторська заборгованість

84143

71285

Грошові кошти та їх еквіваленти

475

1366

Власний капітал

335525

283875

Статутний капітал

88111

88111

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

214151

162501

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

83078

32665

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

108,45

60,01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

108,45

60,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

476276

476276

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

335525

283875

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Органи управління товариства складаються з: Загальних зборів акціонерів; Наглядової ради - 5 осіб;

Виконавчий орган одноособовий – Генеральний директор; Контролюючий орган – Ревізійна комісія.          

Персональний склад та анкетні данні посадових осіб товариства наведено нижче:

Інформація про посадових осіб емітента

Генеральний директор - Сміт Едвард Раймонд; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, №212401598, 21.12.2004, виданий нац.паспортним центром  США; 1952 року народження. Освіта: вища, Університет Іллінойс бакалавр наук у сфері виробництва нойс. Стаж керівної роботи (років): 34. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Nestle Romania - Timisoara Branch, директор фабрики. Має   право   без довіреності  діяти  від  імені  товариства  відповідно  до  рішень колегіального  виконавчого  органу,  в  тому  числі   представляти інтереси  товариства,  вчиняти  правочини  від  імені  товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма    працівниками   товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій.  Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно  до вимог Статуту товариства та  рішень колегіального  виконавчого  органу, вирішувати  питання,  пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.  Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата праці – згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 42 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обрано рішенням Наглядової ради товариства, Протокол №2 від 02.06.2011р.

Головний бухгалтер - Олійник Ольга Степанівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: КА, 003018, 30.08.1995, Городоцькие РВ УМВС України у Львівській області; 1979 року народження. Освіта: вища, Українська державна академія залізничного транспорту,спеціальність"Облік і аудит", економіст. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ"Самбірський ДЕМЗ", начальник фінансового відділу. До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:

- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;

- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата праці – згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 22 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.

Голова Наглядової ради - Кларк Майкл Стюарт; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, 706733458, 01.04.2008, виданий Міністерством внутрішніх справ Британії; 1963 року народження. Освіта: вища, диплом Університету м. Данді, ступінь Магістра гуманітарних наук. Стаж керівної роботи (років): 24. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Нестле Україна». Організовує  роботу і  скликає засідання наглядової ради та головує на  них, здійснює  повноваження,  передбачені  статутом товариства  та  положенням про наглядову раду і в межах компетенції, визначеної  статутом товариства,   контролює   та   регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях наглядової ради. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого органу. Підписує від імені товариства трудові контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов’язків не отримує.  Основне місце роботи –  ТОВ «Нестле Україна».  Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей  не надала. Загальний стаж роботи- 30 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Представник “Нестле С.А.”, яка володіє 96,96%акцій. Обрано загальними зборами акціонерів 15 квітня 2011р.

Член Наглядової ради - Талько Віталій Леонідович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 538508, 06.11.1997, Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1970 року народження. Освіта: вища, диплом Військового Краснознаменного інституту, кваліфікація юриста. Стаж керівної роботи (років): 17. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Нестле Україна": начальник юридичного відділу.. Основне місце роботи – ТОВ "Нестле Україна": начальник юридичного відділу. Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 33 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Представник “Нестле С.А.”, яка володіє 96,96% акцій. Обрано загальними зборами акціонерів 15 квітня  2011 р.

Член Наглядової ради - Радченко Генадій  Юр’євич; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: МЕ, 218172, 25.04.2003, Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1957 року народження. Освіта: вища, Диплом Київського державного університету ім.Т.Шевченко журналістика,спеціаліст. Стаж керівної роботи (років): 14. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Нестле Україна": керівник відділу зі зв'язків з громадськими організаціями та внутрішніми комунікаціями.. Здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної  статутом товариства,   контролює   та   регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов’язків не отримує.  Основне місце роботи – ТОВ "Нестле Україна": керівник відділу зі зв'язків з громадськими організаціями та внутрішніми комунікаціями. Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 36 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Представник “Нестле С.А.”, яка володіє 96,96% акцій. Обрано загальними зборами акціонерів 15 квітня  2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Член Наглядової ради - Яценко Вікторія Володимирівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: АА, 960437, 14.06.1999, Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій обл.; 1975 року народження. Освіта: вища, диплом спеціаліста Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, кваліфікація вчителя англ. мови і літератури та нім. мови. Стаж керівної роботи (років): 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Нестле Україна": старший фахівець  із закупок. Основне місце роботи – ТОВ "Нестле Україна": старший фахівець  із закупок. Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 19 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Представник “Нестле С.А.”, яка володіє 96,96% акцій. Обрано загальними зборами акціонерів 15 квітня  2011 р.

Член Наглядової ради - Вренгер Клара Аугуста Маргарет; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, C5HNNPLRG, 02.04.2009, м. Франкфурт на Майні; 1959 року народження. Освіта: вища, диплом Університету Хоенхайм, вчена ступінь інженера технолога продуктів харчування. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Представник “Нестле С.А.”. Основне місце роботи – “Нестле С.А.”, представник . Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 34 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.  Представник “Нестле С.А.”, яка володіє 96,96% акцій. Обрано загальними зборами акціонерів 15 квітня  2011 р.

ДОВІДКА: Повноваження членів Наглядової ради: Здійснють захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної  статутом товариства,   контролюють   та   регулюють діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях наглядової ради. Мають право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим  інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов’язків не отримують. 

Голова Ревізійної комісії - Міщиха Ольга Олексіївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: КА, 159445, 18.04.1996, Залізничним РВ УМВС у Львівській області; 1954 року народження. Освіта: вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості, "Технологія хлібопекарського макаронного і конд. виробництва, інженер-технолог. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ЗАТ «Львівська  кондитерська фабрика «Світоч», керівник групи матеріального постачання. Голова Ревізійної комісії – Організовує роботу ревізійної комісії з метою забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління товариства. Керує проведенням перевірок фінансової діяльності товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій.  Доповідає Загальним зборам або Наглядовій раді про результати  перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов’язків не отримує.  Основне місце роботи – ЗАТ «Львівська  кондитерська фабрика «Світоч», керівник групи матеріального постачання. Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 39 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обрано загальними зборами акціонерів 15 квітня  2011 р. Усі посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Юридичні особи: Колективне підприємство "Львівська кондитерська фірма “Світоч" (код за ЄДРПОУ 00382154), місцезнаходження: вул.Ткацька,10, м.Львів, Шевченківський, Львiвська, Україна, 79019. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи: відсутні

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 12.01.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - №06/13/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA1301061008, тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 185 грн. у кількості 476276 штук, загальною номінальною вартістю 88111060 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "Львівська кондитерська фірма "Світоч" 15 квітня 2011р. (Протокол № 26) прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, у тому числі і про зміну найменування товариства на Публічне акціонерне товариство “Львівська кондитерська фабрика “Світоч”. В зв’язку з цим Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 06/13/1/11 від 12.01.2011 року втратило чинність і 12.08.2011 року замінено на нове.

Держава акціями товариства не володіє. Цiннi папери  товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Зміна реєстратора відбулася на виконання рішення загальних зборів акціонерів від 02  грудня 2010 р. з метою приведення форми існування акцій Товариства у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. Розірвано Договір  про надання послуг по веденню реєстру власників іменних цінних паперів, що був укладений між  Товариством з обмеженою відповідальністю «Реєстраційно- консалтингова фірма «Акціонер»  від  03 листопада  2010р.  № 06-10Р/558  з  10.березня 2011р. Акт прийому передачі документів системи реєстру власників іменних цінних паперів від 16 березня 2011 р. Сторони: Реєстратор  Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстраційно- консалтингова фірма «Акціонер», код за ЄДРПОУ – 2370267; Емітент: ЗАТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч», код за ЄДРПОУ 00382154; Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю „ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ”, код за ЄДРПОУ – 37045775.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2011 року. Кворум зборів: 98,07% до загальної кількості голосів.

Пропозиції щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів, не надходили.

--- *** ---

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

                Приватне підприємство Аудиторська фірма "Система-Аудит" (код за ЄДРПОУ - 30387930), організаційно-правова форма: Приватне пiдприємство. Місцезнаходження: пр.Чорновола,7 / оф. 3, м.Львів, д/н, Львiвська, 79000. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності А № 003875, що видана: Аудиторська палата України 25.06.1999 року. Контактний телефон: (032)-241-70-11, факс: (032)-241-70-11. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 75 серія АВ 000075 від 20.03.2012р. Унесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 20.03.2012 року №412.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):   Загальний   аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ «ЛКФ «Світоч» станом на 31.12.11 року.

   Провівши аудит фінансового звіту суб’єкта підприємництва ПАТ «ЛКФ «Світоч» станом на 31.12.11року, аудитор не виявив нічого, крім впливу обмеження обсягу роботи, описаного в попередньому параграфі, щоб дало йому підставу переконатися, що фінансові звіти, які додаються, не відображають справедливо й достовірно інформацію відповідно до концептуальної основи фінансової звітності обумовленими нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, зокрема Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.

   Аудиторський висновок відповідає вимогам міжнародного стандарту аудиту 701 "Модифікований аудиторський висновок".

      Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти” аудитор висловлює думку щодо окремих компонентів фінансових звітів, а саме:

Інформація про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ «ЛКФ «Світоч» та призвести значної зміни вартості придбаних ним ЦП та корпоративних прав.

       Дій, які відбулись протягом 2011року та могли вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести  до значних змін аудиторською перевіркою не виявлено.

Висновок щодо фінансових звітів

Аудитор стверджує, що бухгалтерський облік на підприємстві  організований  і ведеться у відповідності до розділу ІІІ Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  від 16.07.99р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.00р. № 1707-ІІІ, від 08.06.00р. № 1807-ІІІ, від 22.06.00р. № 1829-ІІІ.

Аудиторською перевіркою встановлено, що звітність на ПАТ «ЛКФ «Світоч»  складається та подається у відповідні терміни (звітні періоди), передбачені  ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.99р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями, та Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.00р. № 419. Фінансова  звітність на ПАТ «ЛКФ «Світоч»  формується у відповідності до норм викладених в П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.06.99р. № 391/3684.

Аудиторською перевіркою фінансово – господарської діяльності підприємства за 2011р. встановлено, що бухгалтерський облік на ПАТ «ЛКФ «Світоч»     ведеться  відповідно до  норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  від 16.07.99р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями, та відповідно до П(С)БО.

Загальний висновок

На думку аудитора:

·-інформація за видами активів (необоротні активи, оборотні активи) розкрита відповідно до встановлених нормативів (національних положень) стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності;

- інформація про зобов’язання (довгострокові, короткострокові) розкрита відповідно до встановлених нормативів (національних положень) стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності;

·- інформація про власний капітал розкрита відповідно до встановлених нормативів (національних положень) стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності;

- статутний капітал сплачений повністю у встановлені законодавством терміни в попередні періоди;

  Згідно проведеної аудиторської перевірки фінансової ПАТ «ЛКФ «Світоч», аудитор може висловити думку, що прикладені до даного висновку  бухгалтерські  звіти за  2011р. у всіх істотних аспектах підготовлені у відповідності з законодавством і нормативними актами, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та підготовки звітності в Україні і прийнятими принципами ведення бухгалтерського обліку. Достовірність балансу і звіту про фінансові результати  за 2011р. підтверджено. 

Директор (Аудитор)  ПП АФ "Система-Аудит"                                                                  С.Г .Кармаліта

(незалежний аудитор – Сертифікат аудитора Серії А № 003875 від 25.06.99р.,) 

Номер свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України №2157 від 22.06.2011року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 75 серія АВ 000075 від 20.03.2012р. Унесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 20.03.2012 року №412.

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

25.04.2012

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

http://.00382154.smida.gov.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Генеральний директор

 

 

 

Сміт Едвард Раймонд

 

(найменування посади)

 

(підпис)

 

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

М. П.

 

25.04.2012

(дата)